Istorija – Leksikon Pojmova

Rihard Van Dilmen

30,99

Sa PDV-om

Plus troškovi slanja
Besplatna dostava od €29

U trenutku nema na zalihama
Naši dobavljači (distributeri/izdavači) navode sledeći datum isporuke:
Dostupno za isporuku za 2-3 nedelje
Otprilike stiže: 3.1. - 10.1.
Proizvod se poručuje kod naših dobavljača u trenutku kada ga kupite na našem sajtu. Nažalost, dešava se da naši dobavljači ne mogu da ispune navedeni rok isporuke. Ukoliko naši dobavljači ne ispune naznačeno vreme isporuke, vraćamo vam novac za neisporučene proizvode bez Vašeg zahteva.

ISTORIJA - LEKSIKON POJMOVA
Istorija – Leksikon Pojmova

30,99

Obra­zac isto­rij­ske na­u­ke je u pret­hod­nim de­ce­ni­ja­ma zna­čaj­no iz­me­njen. Po­sta­vlja­nje no­vih pi­ta­nja do­ve­lo je do no­vih vred­no­va­nja, no­ve me­to­de i te­o­ri­je pro­ši­ri­le su i iz­me­ni­le shva­ta­nje pro­ble­ma, a no­ve di­sci­pli­ne i for­me iz­la­ga­nja na­i­šle su na otvo­re­nu i kri­tič­ki na­stro­je­nu pu­bli­ku. Za­to je cilj o­vog iz­da­nja da pru­ži uvid u sa­da­šnje sta­nje is­tra­ži­va­nja u isto­rij­skoj na­u­ci. Knjiga nas in­for­mi­še o me­to­da­ma i di­sci­pli­na­ma, o osnov­nim poj­mo­vi­ma isto­rij­ske na­u­ke, kao i o isto­rij­skim epo­ha­ma. Sva­ki po­je­di­nač­ni pri­log nu­di ne sa­mo sa­ku­plje­ne in­for­ma­ci­je već od­ra­ža­va i ak­tu­el­ne ras­pra­ve u ovoj na­u­ci, ko­je se vo­de s ve­o­ma raz­li­či­tih po­zi­ci­ja i in­te­re­sa i iz ko­jih se, iz­nad sve­ga, ja­sno vi­di da ne po­sto­ji op­šte­pri­hva­će­na sli­ka o isto­ri­ji.  

30,99

Sa PDV-om

Plus troškovi slanja
Besplatna dostava od €29

U trenutku nema na zalihama
Naši dobavljači (distributeri/izdavači) navode sledeći datum isporuke:
Dostupno za isporuku za 2-3 nedelje
Otprilike stiže: 3.1. - 10.1.
Proizvod se poručuje kod naših dobavljača u trenutku kada ga kupite na našem sajtu. Nažalost, dešava se da naši dobavljači ne mogu da ispune navedeni rok isporuke. Ukoliko naši dobavljači ne ispune naznačeno vreme isporuke, vraćamo vam novac za neisporučene proizvode bez Vašeg zahteva.

ISTORIJA - LEKSIKON POJMOVA
Istorija – Leksikon Pojmova

30,99

ISBN

9788671023214

Format

16×24 cm

Strana

321

Pismo
Povez
Izdavač
Šifra proizvoda

987-1-23010

Recenzije

Još nema komentara.

Budite prvi koji će napisati recenziju za „Istorija – Leksikon Pojmova“