Jezik

!!! Ova strana je prevedena uz pomoć Googl-a, moguće su greške !!!


§1 Obim i provajder

(1) Ovi Opšti uslovi (u daljem tekstu: GTC) primjenjuju se na sve korisnike veb stranice Dachbuch Verlag GmbH – u daljem tekstu “Dachbuch” i uređuju ugovorne odnose između Dachbucha i njegovih kupaca.

(2) Za ponudu, isporuke i usluge Dachbucha, ove GTC primjenjuju se isključivo. Ovo takođe uključuje buduće poslovanje. Uslovi naših kupaca nisu obuhvaćeni, čak i ako to nije zasebno suprotno.

§2 upravljanje direktorima, partnerima i mogućnostima kontakta

(1) Direktor Dachbucha je Daniel Uzelac.

(2) Akcionari su Niki Uzelac i Daniel Uzelac.

(3) Mi smo po pošti u Schuhmeierplatz 15/2-4; 1160 u Beču i putem e-maila office@dachbuch.at.

§3 zaključivanje ugovora

(1) Predstavljanje proizvoda krovne knjige u on-line prodavnici nije pravno obavezujuća ponuda, već neobavezujući online katalog.

(2) Кlikom na dugme “pošalji nalog” unesite obaveznu narudžbu robe sadržanu u korpi. Potvrda o prijemu vašeg naloga se vrši zajedno sa prihvatanjem naloga odmah nakon slanja putem automatske e-pošte. Sa ovom e-mail potvrđivanjem došlo je do kupoprodajnog ugovora.

(3) Sačuvaćemo tekst ugovora i poslati vam podatke o narudžbi putem e-maila. Uslove i odredbe koje možete u bilo kom trenutku   ovde   Članovi. Prethodni nalogi mogu se videti na vašem korisničkom računu.(4) Imate mogućnost zaključenja kupoprodajnog ugovora na nemačkom jeziku.

§4 Uslovi plaćanja, dugovanja i cene

(1) Potraživanja koja proizilaze iz ugovornog odnosa između Dachbucha i klijenta su dužne odmah bez odbitka u evrima.

(2) Redovno plaćanje se vrši direktnim zaduženjem. Dachbuch zadržava pravo da dozvoli i prihvati dodatne opcije plaćanja.

(3) U slučaju neisplaćenih potraživanja, korisnik je dužan da plati zakonsku zateznu kamatu.

§5 isporuka i prenos rizika

(1) Isporuka se dostavlja na adresu isporuke koju odredi kupac. Osim ako nije drugačije obaviješteno, otpremanje do mjesta prebivališta.

(2) Uz navedene cene proizvoda dodaju se troškovi isporuke za kupce sa adresom dostave u Nemačkoj i inostranstvu. Možete saznati više o količini troškova isporuke u ponudi. Sljedeći troškovi (npr. Carine) snosi kupac.

(3) Imovina imovine zadržava Dachbuch do potpunog poravnanja iznosa fakture.

(4) Dachbuch je odgovoran za pravovremenu i pravilnu isporuku, ali ne i za kašnjenja koja su nastala zbog krivice transportne kompanije.

(5) Nažalost, dešava se da naši dobavljači ne mogu da ispune navedeni rok isporuke. Ukoliko naši dobavljači ne ispune naznačeno vreme isporuke, vraćamo vam novac za neisporučene proizvode bez Vašeg zahteva. 

§6 ostavka

(1) U slučaju netačnih informacija o kreditnoj sposobnosti kupca, Dachbuch ima pravo da se povuče iz ugovora, posebno s obzirom na njegovu sposobnost da plati tokom postupka stečaja. Već pružene usluge treba nadoknaditi u knjigu krova.

§7 pravo na povlačenje

(1) Pravo na povlačenje
Imate pravo da se povučete iz ovog ugovora u roku od četrnaest dana bez navođenja razloga.
Period otkaza je četrnaest dana od datuma kada ste vi ili treća strana koju ste vi imenovali, a koja nije nosilac, poseduje ili je preuzela robu. Da biste ostvarili svoje pravo na povlačenje, morate (jasnom izjavom (npr. Pismom poslatom poštom ili elektronskom poštom) o vašoj odluci, ovaj ugovor (Dachbuch Verlag GmbH, Schuhmeierplatz 15/2-4, 1160 Wien, office@dachbuch.at) da opozove, obavesti. Možete koristiti priloženi obrazac za povlačenje, što nije potrebno. Da biste održali period otkaza, dovoljno je da pošaljete obaveštenje o ostvarivanju prava na povlačenje pre isteka perioda povlačenja.

(2) Posledice povlačenja
Ako se povučete iz ovog ugovora, imat ćemo vam sva plaćanja koja smo vam primili, uključujući i naknade za isporuku (osim dodatnih troškova koji mogu rezultirati upotrebom drugog načina isporuke od onog iz ponudili su nam najjeftiniju standardnu isporuku), odmah i najkasnije u roku od četrnaest dana od dana kada nam je primio obaveštenje o povlačenju ovog ugovora.
Za ovu otplatu, mi ćemo koristiti iste načine plaćanja kao što ste koristili u originalnoj transakciji, osim ako se sa vama drugačije ne dogovorite; Ni u kom slučaju nećete biti naplaćeni za ove naknade za otplatu. Mi možemo odbiti otplatu sve dok ne dobijemo robu ili dok ne dostavite dokaz da ste vratili robu, u zavisnosti od toga šta je ranije. Morate odmah da nam vratite robu i u svakom slučaju ne kasnije od četrnaest dana od dana kada nam obavestite o poništenju ovog ugovora. Rok se ispuni ako pošaljete robu pre roka od četrnaest dana. Imate neposredne troškove vraćanja robe. Morate plaćati samo eventualni gubitak u vrednosti robe, ako je taj gubitak zbog rukovanja koji nije neophodan za ispitivanje prirode, karakteristika i funkcionisanje robe.

Obrazac za povlačenje uzorka

At
Kompanija: Dachbuch Verlag GmbH
Adresa: Schuhmeierplatz 15/2-4, 1160 Wien, Österreich
Email: office@dachbuch.at

Ja/mi (*) ovim opozivam ugovor koji sam/mi (*) zaključio za kupovinu sledeće robe (*):

Naručeno (*) / primljeno (*) Ime potrošača:

Adresa potrošača(a):

Potpis potrošača (potrošača) (samo ako je to obavešteno na papiru) Datum

(*) Izbrišite tamo gde nije primenljivo.

§8 garancija

(1) Neispravna roba podleže zakonskim odredbama.

(2) Tekstualni obrazac je dogovoren za prikaz neispravne robe.

§9 Ograničenje odgovornosti

(1) Za povrede života, tela i zdravlja, Dachbuch je odgovoran samo za namernu ili grubo nemarnu radnju.

(2) Izuzeta je odgovornost za blago nemarno povrede ugovornih sekundarnih obaveza.

(3) Izuzeta je odgovornost za štetu izvan osnovnih ugovornih obaveza.

§10 Izbor zakona, mesto nadležnosti, klauzula o opterećenju

(1) važi austrijsko pravo.

(2) Važnost prava UN je isključena.

(3) Nadležnost je sedište krovne knjige.

(4) Ukoliko jedan ili više uslova bude ili postanu nevažeći, važnost ostalih uslova neće uticati na to.

§11 Online rešavanje sporova

(1) Evropska komisija pruža platformu za rešavanje onlajn rešavanja sporova (OS platforma), koja se može pristupiti na adresi http://ec.europa.eu/consumers/odr/.


!!! Ova strana je prevedena uz pomoć Googl-a, moguće su greške !!!

§1 Geltungsbereich und Anbieter

(1) Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen (folgend AGB genannt) gelten für alle Nutzer des Internetauftrittes von Dachbuch Verlag GmbH – folgend Dachbuch genannt und regeln das Vertragsverhältnis zwischen Dachbuch und ihren Kunden.

(2) Für das Angebot, die Lieferungen und die Leistungen der Dachbuch gelten ausschließlich diese AGB. Dies bezieht auch auch zukünftige Geschäfte mit ein. Nicht einbezogen werden Geschäftsbedingungen unserer Kunden, auch wenn diesen nicht gesondert widersprochen wird.

§2 Geschäftsführer, Gesellschafter und Kontaktmöglichkeiten

(1) Geschäftsführer von Dachbuch ist Daniel Uzelac.

(2) Gesellschafter sind Niki Uzelac und Daniel Uzelac.

(3) Wir sind postalisch in der Schuhmeierplatz 15/2-4; 1160 Wien und per E-Mail office@dachbuch.at zu erreichen.

§3 Vertragsschluss

(1) Die Darstellung der Produkte der Dachbuch im Online Shop stellt kein rechtlich bindendes Angebot, sondern einen unverbindlichen Online-Katalog dar.

(2) Durch Anklicken des Buttons “Bestellung abschicken” geben Sie eine verbindliche Bestellung der im Warenkorb enthaltenen Waren ab. Die Bestätigung des Eingangs Ihrer Bestellung erfolgt zusammen mit der Annahme der Bestellung unmittelbar nach dem Absenden durch automatisierte E-Mail. Mit dieser E-Mail-Bestätigung ist der Kaufvertrag zustande gekommen.

(3) Wir speichern den Vertragstext und senden Ihnen die Bestelldaten per E-Mail zu. Die AGB können Sie jederzeit hier einsehen. Vergangene Bestellungen können Sie in Ihrem Kundenkonto einsehen.

(4) Sie haben die Möglichkeit, den Kaufvertrag in deutscher Sprache abzuschließen.

§4 Zahlungsbedingungen, Verzug und Preise

(1) Forderungen aus dem Vertragsverhältnis zwischen Dachbuch und dem Kunden sind sofort ohne Abzug in Euro fällig.

(2) Reguläre Zahlungsart ist per Lastschrift. Dachbuch hält sich vor, weitere Zahlungsmöglichkeiten zuzulassen und zu akzeptieren.

(3) Bei in Verzug geratenen Forderungen, ist der Kunde zur Zahlung des gesetzlichen Verzugszinses verpflichtet.

§5 Lieferung und Gefahrübergang

(1) Der Versand der Lieferung erfolgt an die durch den Kunden angegebene Lieferanschrift. Sofern nichts anderes mitgeteilt wird, erfolgt der Versand an den Wohnort.

(2) Zuzüglich zu den angegebenen Produktpreisen kommen noch Versandkosten für Kunden mit Lieferadresse im In- und Ausland hinzu. Näheres zur Höhe der Versandkosten erfahren Sie bei den Angeboten. Weitere Kosten (bspw. Zölle) sind vom Kunden zu tragen.

(3) Das Eigentum an der Sache hält Dachbuch bis zur vollständigen Begleichung des Rechnungsbetrages.

(4) Dachbuch ist für den rechtzeitigen und ordnungsgemäßen Versand verantwortlich, jedoch nicht für Verzögerungen die sich durch das Verschulden des Transportunternehmens ergeben.

(5) Leider kommt es vor, dass unser Lieferant die angegebenen Lieferzeiten nicht einhalten kann. Sollte unser Lieferant die angegebene Lieferzeit nicht einhalten, überweisen wir Ihnen das Geld für die nicht gelieferten Artikel unaufgefordert zurück.

§6 Rücktritt

(1) Bei fehlerhaften Angaben des Kunden zur Kreditwürdigkeit ist Dachbuch berechtigt vom Vertrag zurückzutreten, insbesondere in Anbetracht der Zahlungsfähigkeit im Zuge eines Insolvenzverfahrens. Bereits erbrachte Leistungen sind der Dachbuch zu erstatten.

§7 Widerrufsrecht

(1) Widerrufsrecht
Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen. Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag, an dem Sie oder ein von Ihnen benannter Dritter, der nicht der Beförderer ist, die Waren in Besitz genommen haben bzw. hat.
Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns (Dachbuch Verlag GmbH, Schuhmeierplatz 15/2-4, 1160 Wien, office@dachbuch.at) mittels einer eindeutigen Erklärung (z.B. ein mit der Post versandter Brief oder E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie können dafür das beigefügte Muster- Widerrufsformular verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist.
Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden.

(2) Folgen des Widerrufs
Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten haben, einschließlich der Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die sich daraus ergeben, dass Sie eine andere Art der Lieferung als die von uns angebotene, günstigste Standardlieferung gewählt haben), unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf dieses Vertrags bei uns eingegangen ist. Für diese Rückzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart; in keinem Fall werden Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet.
Wir können die Rückzahlung verweigern, bis wir die Waren wieder zurückerhalten haben oder bis Sie den Nachweis erbracht haben, dass Sie die Waren zurückgesandt haben, je nachdem, welches der frühere Zeitpunkt ist.
Sie haben die Waren unverzüglich und in jedem Fall spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag, an dem Sie uns über den Widerruf dieses Vertrags unterrichten, an uns zurückzusenden oder zu übergeben. Die Frist ist gewahrt, wenn Sie die Waren vor Ablauf der Frist von vierzehn Tagen absenden.
Sie tragen die unmittelbaren Kosten der Rücksendung der Waren.
Sie müssen für einen etwaigen Wertverlust der Waren nur aufkommen, wenn dieser Wertverlust auf einen zur Prüfung der Beschaffenheit, Eigenschaften und Funktionsweise der Waren nicht notwendigen Umgang mit ihnen zurückzuführen ist.

Muster- Widerrufsformular: 

An
Firma: Dachbuch Verlag GmbH
Adresse: Schuhmeierplatz 15/2-4, 1160 Wien, Österreich
E-Mail: office@dachbuch.at

Hiermit widerrufe(n) ich/wir (*) den von mir/uns (*) abgeschlossenen Vertrag über den

Kauf der folgenden Waren (*):

Bestellt am (*)/erhalten am (*) Name des/der Verbraucher(s):

Anschrift des/der Verbraucher(s):

Unterschrift des/der Verbraucher(s) (nur bei Mitteilung auf Papier) Datum

(*) Unzutreffendes streichen.

§8 Gewährleistung

(1) Bei mangelhafter Ware gelten die gesetzlichen Vorschriften.

(2) Für die Anzeige von mangelhafter Ware wird Textform vereinbart.

§9 Haftungsbeschränkung

(1) Für Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit haftet Dachbuch nur aus vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Handlungen.

(2) Die Haftung für die leicht fahrlässige Verletzung vertraglicher Nebenpflichten ist ausgeschlossen.

(3) Haftung auf Schadensersatz über die wesentlichen Vertragspflichten hinaus ist ausgeschlossen.

§10 Rechtswahl, Gerichtsstand, Salvatorische Klausel

(1) Es gilt österreichisches Recht.

(2) Die Geltung des UN-Recht ist ausgeschlossen.

(3) Gerichtsstand ist der Sitz der Dachbuch.

(4) Sollte eine oder mehrere der Bedingungen unwirksam sein oder werden, wird die Wirksamkeit der anderen Bedingungen nicht berührt.

§11 Online-Streitbeilegung

(1) Die EU-Kommission stellt eine Plattform zur Online-Streitbeilegung (OS-Plattform), die unter http://ec.europa.eu/consumers/odr/ aufgerufen werden kann.