Istorija Antropologije

Rober Delijež

15,99

Sa PDV-om. Plus troškovi slanja.

  • Besplatna dostava u AT&DE od €30
  • Nema skrivenih troškova kao što su carina, uvoz itd.

U trenutku nema na zalihama
Naši dobavljači (distributeri/izdavači) navode sledeći datum isporuke:
Dostupno za isporuku za 2-3 nedelje
Otprilike stiže: 19.10. - 30.10.
Proizvod se poručuje kod naših dobavljača u trenutku kada ga kupite na našem sajtu. Nažalost, dešava se da naši dobavljači ne mogu da ispune navedeni rok isporuke. Ukoliko naši dobavljači ne ispune naznačeno vreme isporuke, vraćamo vam novac za neisporučene proizvode bez Vašeg zahteva.

ISTORIJA ANTROPOLOGIJE
Istorija Antropologije

15,99

Šifra proizvoda: 987-1-128583 Кategorije: ,

Predgovor

Da­nas ras­po­la­že­mo iz­ve­snim bro­jem de­la ko­ja stu­den­ti­ma, is­tra­ži­va­či­ma i na­stav­ni­ci­ma nu­de uvod u stu­di­je ove di­sci­pli­ne ko­ju pone­kad zo­ve­mo an­tro­po­lo­gi­ja, a pone­kad et­no­lo­gi­ja. Te knji­ge joj naj­če­šće pri­stu­pa­ju te­mat­ski, bi­lo kroz pod­di­sci­pli­ne kao što su po­li­tič­ka ili eko­nom­ska an­tro­po­lo­gi­ja, bi­lo ta­ko što se kon­cen­tri­šu na je­dan kon­cept ili oblast is­tra­ži­va­nja. Ta­kav pri­stup je i vre­dan i ko­ri­stan, ali to ni­je pri­stup ko­ji smo oda­bra­li da raz­vi­ja­mo. Mi smo pre sve­ga že­le­li da na­gla­sak sta­vi­mo na ve­li­ke te­o­ri­je ko­je su, sa jed­ne stra­ne, obe­le­ži­le isto­ri­ju an­tro­po­lo­gi­je, a sa dru­ge, da na po­ne­kad do­sta de­ta­ljan na­čin, iz­lo­ži­mo ra­do­ve ve­li­kih auto­ra ko­ji su obe­le­ži­li te tokove mišljenja. Šta je funk­ci­o­na­li­zam? O če­mu go­vo­re Ar­go­na­u­ti za­pad­nog Pa­ci­fi­ka? U če­mu je ori­gi­nal­nost Evans-Pri­čar­do­vog pri­stu­pa? To su ne­ka od pi­ta­nja na ko­ja ova knjiga na­sto­ji da od­go­vo­ri.

Ka­da ste stu­dent i ka­da vam već ne­do­sta­je vre­me­na da bi­ste ra­di­li sve uz­bu­dlji­ve stva­ri ko­je vam ži­vot nu­di, da li tre­ba tro­ši­ti vre­me – ili ga gu­bi­ti – na pro­u­ča­va­nje ta­ko za­sta­re­lih te­o­ri­ja kao što je evo­lu­ci­o­ni­zam, ko­ji je odav­no iz­gu­bio sva­ku na­klo­nost is­tra­ži­va­ča? Mi smo, na­rav­no, ube­đe­ni da je od­go­vor na to pi­ta­nje po­zi­ti­van i to iz vi­še raz­lo­ga. Pr­vi je za­sno­van na či­nje­ni­ci da sva­ka stru­ja ko­ju će­mo pro­u­ča­va­ti, po­kre­će su­štin­ska pi­ta­nja ko­ja se po­sta­vlja­ju ono­me ko že­li da raz­u­me dru­štvo. Ako nam se da­ti od­go­vo­ri u naj­bo­ljem slu­ča­ju či­ne ne­pot­pu­nim, a u naj­go­rem pri­stra­sni, pi­ta­nja ko­ja su po­sta­vlje­na ni­su re­še­na i na­sta­vlja­ju da op­se­da­ju ma­štu so­ci­o­lo­ga. Osim to­ga, sva­ka od tih ško­la je obe­le­ži­la svo­ju epo­hu, ali su u isto vre­me bi­le i njen od­raz: ve­ze ko­je ve­žu evo­lu­ci­o­ni­zam XIX ve­ka sa sci­jen­ti­zmom i ko­lo­ni­ja­li­zmom su to­li­ko po­zna­te, da ov­de na njih ne tre­ba pod­se­ća­ti. Ame­rič­ki kul­tu­ra­li­zam je ta­ko­đe iz­raz ame­rič­kog dru­štva, kao što je struk­tu­ra­li­zam ve­zan za uni­ver­zum u ko­jem se razvio. Pre­ma to­me, isto­ri­ja tih tokova mišljenja ni­je sa­mo obič­na isto­ri­ja ide­ja, već je ona i od­raz dru­štve­nih, in­te­lek­tu­al­nih i po­li­tič­kih in­te­re­so­va­nja, ko­ja su obe­le­ži­la dva po­sled­nja ve­ka. Da­kle, na­čin na ko­ji smo raz­mi­šlja­li o dru­štvu i “pri­mi­ti­vi­zmu” bio je pod uti­ca­jem uslo­va u ko­ji­ma je pro­iz­ve­den taj na­uč­ni dis­kurs.

Na­su­prot to­me, ve­o­ma je za­ni­mlji­vo utvr­di­ti da je so­ci­jal­na an­tro­polo­gi­ja uče­stvo­va­la u stva­ra­nju ve­li­kih ide­ja ko­je su pro­že­le na­šu epo­hu. Ako uzme­mo sa­mo je­dan pri­mer, re­la­ti­vi­zam, vi­di­mo da se sna­žno osla­njao na ra­do­ve et­no­lo­ga ko­ji su vo­lens no­lens če­sto ve­za­ni za ta­kav na­čin shva­ta­nja sve­ta i raz­mi­šlja­nja o nje­go­vim vred­no­sti­ma. U sva­kom slu­ča­ju, ra­do­vi et­no­lo­ga su nam po­mo­gli da raz­mi­šlja­mo o sve­tu i da bo­lje raz­u­me­mo čo­ve­ka.

Iako je na­pra­vi­lo na­pre­dak ko­ji se ne mo­že za­ne­ma­ri­ti, zna­nje dru­štve­nih na­u­ka ni­je u pot­pu­no­sti upo­re­di­vo sa zna­njem eg­zakt­nih na­u­ka, gde no­va pa­ra­dig­ma prak­tič­no ukla­nja one ko­je su joj pret­ho­di­le. Is­tra­ži­va­nja iz he­mi­je XIX ve­ka za­ni­ma­ju sa­mo isto­ri­ča­re na­u­ke i mo­že­te po­sta­ti do­bar he­mi­čar ne brinući za nje­nu isto­ri­ju. Na­su­prot to­me, u na­šim di­sci­pli­na­ma stva­ri su ma­lo slo­že­ni­je i te­o­ri­je pret­hod­ni­ka, od ko­jih je sva­ka re­kla ne­što su­štin­sko o sve­tu i dru­štvu, ne mo­gu se ig­no­ri­sa­ti.
Ipak, tre­ba se ču­va­ti ve­ro­va­nja da su svi et­no­lo­zi ve­za­ni za ovu ili onu ško­lu. Čak su­prot­no, naj­ve­ći broj njih je bio su­zdr­žan i svo­je zna­nje su iz­gra­di­li na po­pri­lič­no eklek­tič­kim te­o­rij­skim osno­va­ma. Struk­tu­ra­li­zam je, na pri­mer, du­go pri­vla­čio mno­go­broj­ne is­tra­ži­va­če u či­ta­vom sve­tu, ali su re­la­tiv­no ret­ki po­sta­li pri­sta­li­ce struk­tu­ral­ne or­to­dok­si­je. I ma­da or­to­dok­sni sled­be­ni­ci ni­ka­da ni­su bi­li broj­ni, svi tokovi mi­šlje­nja ko­je će­mo ov­de iz­u­ča­va­ti iz­vr­ši­li su zna­ča­jan uti­caj ko­ji je da­le­ko pre­va­zi­la­zio gra­ni­ce u ko­ji­ma je na­stao.
Ova­kvo pu­to­va­nje je za­sno­va­no na ni­zu iz­bo­ra. Kao i svi iz­bo­ri, oni ko­je smo na­pra­vi­li ne­iz­be­žno sa­dr­že deo pro­iz­volj­nog. Sva­ki oda­bir se ta­ko­đe za­sni­va na iz­ve­snom bro­ju kri­te­ri­ju­ma i sta­vo­va. Vr­lo br­zo će se uoči­ti da smo pred­nost da­va­li kla­sič­nom pri­stu­pu an­tro­po­lo­gi­ji. Za to po­sto­je do­bri raz­lo­zi, a pre sve­ga či­nje­ni­ca da na taj na­čin pri­stu­pa­mo osno­va­ma di­sci­pli­ne, a da iz­be­ga­va­mo da pot­pad­ne­mo pod uti­caj ono­ga što bi mo­glo da iz­gle­da kao mo­da. Ža­li­mo što smo za­po­sta­vi­li obla­sti ko­je se sa­da na­me­ću kao ne­za­o­bi­la­zna po­lja an­tro­po­lo­škog zna­nja. Kao pri­mer na­vo­di­mo slu­čaj ka­kav je, bez sum­nje, me­di­cin­ska an­tro­po­lo­gi­ja, ko­ja je na­šla ma­lo od­je­ka u re­do­vi­ma ko­ji sle­de, a ko­ja, me­đu­tim, da­nas doživljava zna­tan us­pon. Te­o­ri­je o ko­ji­ma će­mo go­vo­ri­ti pre sve­ga se ti­ču osno­va an­tro­po­lo­gi­je. Ipak, či­ni nam se da stu­den­ti i is­tra­ži­va­či u obla­sti an­tro­po­lo­gi­je da­nas ne mo­gu ig­no­ri­sa­ti auto­re i te­o­ri­je ko­ji­ma smo po­klo­ni­li pa­žnju, na stra­ni­ca­ma ko­je sle­de. Na­da­mo se da će im ovo de­lo po­mo­ći u nji­ho­vim stu­di­ja­ma i is­tra­ži­vač­kom ra­du.

15,99

Sa PDV-om. Plus troškovi slanja.

  • Besplatna dostava u AT&DE od €30
  • Nema skrivenih troškova kao što su carina, uvoz itd.

U trenutku nema na zalihama
Naši dobavljači (distributeri/izdavači) navode sledeći datum isporuke:
Dostupno za isporuku za 2-3 nedelje
Otprilike stiže: 19.10. - 30.10.
Proizvod se poručuje kod naših dobavljača u trenutku kada ga kupite na našem sajtu. Nažalost, dešava se da naši dobavljači ne mogu da ispune navedeni rok isporuke. Ukoliko naši dobavljači ne ispune naznačeno vreme isporuke, vraćamo vam novac za neisporučene proizvode bez Vašeg zahteva.

ISTORIJA ANTROPOLOGIJE
Istorija Antropologije

15,99

Šifra proizvoda: 987-1-128583 Кategorije: ,
Format

18 cm

Strana

376

Pismo
Povez
Jezik
Šifra proizvoda

987-1-128583

Кategorije

Recenzije

Još nema komentara.

Budite prvi koji će napisati recenziju za „Istorija Antropologije“