Kako Ne Gubiti Živce Zbog Velikih Stvari

Ričard Karlson

7,99

Sa PDV-om

Plus troškovi slanja
Besplatna dostava od €29

Dostupno za isporuku za 2-3 nedelje
Otprilike stiže: 23.8. - 31.8.

Kako ne gubiti živce zbog velikih stvari
Kako Ne Gubiti Živce Zbog Velikih Stvari

7,99

Knji­ga ‘Ne gu­bi­te živ­ce zbog ma­lih stva­ri’ Ri­čar­da Kar­lso­na po­mo­gla je mnogim lju­dima da pro­me­ne svo­je po­i­ma­nje ži­vo­ta i na­či­ne re­ša­va­nja naj­do­sad­ni­jih ži­vot­nih pro­blem­či­ća. Iz­di­za­nje iz­nad ‘ma­lih stva­ri’ sa na­me­rom da do­bi­je­mo bo­lji po­gled na pro­blem, omo­gu­ći­lo nam je da ži­vi­mo pot­pu­ni­je i mir­ni­je. Ali – ka­ko ne gu­bi­ti živ­ce zbog ve­li­kih stva­ri? U o­voj knji­zi, Kar­lson go­vo­ri upra­vo o to­me: o ve­li­kim ži­vot­nim bri­ga­ma. Svojim prepoznatljivo mu­drim i bla­go­tvor­nim to­nom, on is­tra­žu­je na­či­ne re­ša­va­nja ne­ve­ro­vat­no te­ških te­ma ko­je nam ži­vot ba­ca u li­ce. Bilo da govori o po­mi­re­nju sa smr­ću vo­lje­ne oso­be, ili o tome ka­ko raz­vod mo­že da uti­če na va­šu po­ro­di­cu i pri­ja­te­lje, su­o­ča­va­nju sa bo­le­šću, re­ša­va­nju po­te­ško­ća na po­slu ili hva­ta­nju u ko­štac sa fi­nan­sij­skim ne­u­spe­si­ma, Kar­lson nu­di is­kre­ne sa­ve­te o to­me ka­ko da ne gu­bi­te živ­ce zbog ve­li­kih stva­ri.

7,99

Sa PDV-om

Plus troškovi slanja
Besplatna dostava od €29

Dostupno za isporuku za 2-3 nedelje
Otprilike stiže: 23.8. - 31.8.

Kako ne gubiti živce zbog velikih stvari
Kako Ne Gubiti Živce Zbog Velikih Stvari

7,99

ISBN

9788677102388

Format

10.5×19.5 cm

Strana

232

Pismo
Povez
Godina

2008

Šifra proizvoda

987-1-23017

Recenzije

Još nema komentara.

Budite prvi koji će napisati recenziju za „Kako Ne Gubiti Živce Zbog Velikih Stvari“