Imaginarni Balkan

Maria Todorova

14,99

Sa PDV-om

Plus troškovi slanja
Besplatna dostava od €30

U trenutku nema na zalihama
Naši dobavljači (distributeri/izdavači) navode sledeći datum isporuke:
Dostupno za isporuku za 2-3 nedelje
Otprilike stiže: 2.1. - 10.1.
Proizvod se poručuje kod naših dobavljača u trenutku kada ga kupite na našem sajtu. Nažalost, dešava se da naši dobavljači ne mogu da ispune navedeni rok isporuke. Ukoliko naši dobavljači ne ispune naznačeno vreme isporuke, vraćamo vam novac za neisporučene proizvode bez Vašeg zahteva.

IMAGINARNI BALKAN
Imaginarni Balkan

14,99

Šifra proizvoda: 987-1-128566 Кategorije: ,

Ma­ri­ja To­do­ro­va, pro­fe­sor­ka isto­ri­je na Uni­ver­zi­te­ty of Illinois Urbana-Champaign, ro­đe­na je i odrasla u Bu­gar­skoj, gde je studirala istoriju i englesku filologiju na Univeryitetu u Sofiji. Posle specijalizacije u Oksfordu, Moskvi i Sankt-Peterburgu, odbranila je doktorsku tezu o reformističkom pokretu u Otomanskom carstvu u XIX veku, kasnije objavljenu pod naslovom Engleska, Rusija i tranzimat (Sofija 1980. i Moskva 1983). Na Katedri za istoriju u Sofiji predavala je otomansku i balkansku istoriju. U njene radove spadaju u. U SAD je do­šla 1988. go­di­ne. Me­đu nje­nim knji­ga­ma su i ove: Ru­đer Bo­ško­vić (1975), Iza­bra­ni iz­vo­ri za isto­ri­ju bal­kan­skih na­ro­da od XV do XIX ve­ka (1977), En­gle­ski pu­to­pi­sci o Bal­ka­nu od XVI do XIX ve­ka (1987), Isto­ri­ča­ri o isto­ri­ji (1988) i Struktura porodice i evropska matrica: demografske tendencije u otomanskoj Bugarskoj (American University Press, 1993). Ure­di­la je zbor­nik Bal­kan Iden­ti­ti­es. Na­tion and Me­mory (2004).
Ima­gi­nar­ni Bal­kan (Ima­gi­ning the Bal­kans, Ox­ford Uni­ver­sity Press, 1997) je da­nas naj­po­zna­ti­ja i naj­če­šće ci­ti­ra­na knji­ga o Bal­ka­nu. Sa­dr­žaj: Uvod. Bal­ka­ni­zam i ori­jen­ta­li­zam, raz­li­či­te ka­te­go­ri­je?, 1. Bal­kan – no­men, 2. “Bal­kan” kao sa­mo­o­dre­đe­nje, 3. Ot­kri­va­nje Bal­ka­na, 4. Obra­sci per­cep­ci­je do 1990. go­di­ne, 5. Od ot­kri­va­nja do kon­struk­ci­je, od kon­struk­ci­je do kla­si­fi­ka­ci­je, 6. Iz­me­đu kla­si­fi­ka­ci­je i po­li­ti­ke: Bal­kan i mit o sred­njoj Evro­pi, 7. Bal­kan – re­a­lia – Qu’est-ce qu’il y a hors de tex­tes?
Autorka je napisala opširan predgovor za naše drugo izdanje Imaginarnog Balkana.

14,99

Sa PDV-om

Plus troškovi slanja
Besplatna dostava od €30

U trenutku nema na zalihama
Naši dobavljači (distributeri/izdavači) navode sledeći datum isporuke:
Dostupno za isporuku za 2-3 nedelje
Otprilike stiže: 2.1. - 10.1.
Proizvod se poručuje kod naših dobavljača u trenutku kada ga kupite na našem sajtu. Nažalost, dešava se da naši dobavljači ne mogu da ispune navedeni rok isporuke. Ukoliko naši dobavljači ne ispune naznačeno vreme isporuke, vraćamo vam novac za neisporučene proizvode bez Vašeg zahteva.

IMAGINARNI BALKAN
Imaginarni Balkan

14,99

Šifra proizvoda: 987-1-128566 Кategorije: ,
Format

17 cm

Strana

480

Pismo
Povez
Jezik
Godina

2006

Šifra proizvoda

987-1-128566

Кategorije

Recenzije

Još nema komentara.

Budite prvi koji će napisati recenziju za „Imaginarni Balkan“