Jezik

!!! Ova strana je prevedena uz pomoć Googl-a, moguće su greške !!!


Ova izjava o privatnosti objašnjava prirodu, obim i svrhu obrade ličnih podataka (u daljem tekstu: podaci) u okviru naše online ponude i povezanih veb lokacija, funkcija i sadržaja, kao i spoljašnje prisustvo na mreži, kao što je naš društveni profil (u daljem tekstu: pod nazivom “online ponuda”). Što se tiče uslova koji se koriste, kao što su “obrada” ili “odgovorni”, pominjemo na definicije u članu 4 Uredbe o opštoj zaštiti podataka (GDPR).

odgovoran

knjige.at a department of Dachbuch Verlag GmbH  
Schuhmeierplatz 15/2-4
1160 Wien  
Austria  
info[at]knjige[dot]at
Direktor: Daniel Uzelac

Vrste obrađenih podataka:

– Podaci o inventarima (npr. Imena, adrese). – Кontakt detalji (npr. E-mail, telefonski brojevi). – Podaci o sadržaju (npr. Unos teksta, fotografije, video zapisi). – Podaci o korišćenju (npr. Posjećene veb stranice, interesovanje za sadržaj, vrijeme pristupa). – Meta / komunikacioni podaci (npr. Informacije o uređaju, IP adrese).

Кategorije pogođenih lica

Posetioci i korisnici online ponude (u daljem tekstu upućujemo na ugrožene osobe kao “korisnike”).

Svrha obrade

– Obezbeđivanje online ponude, njegovih funkcija i sadržaja. – odgovaranje na zahteve za kontakt i komunikaciju sa korisnicima. – Mere bezbednosti. – Reach Measurement / Marketing

Кoristi termine

“Lični podaci” podrazumevaju sve informacije koje se odnose na identifikovano fizičko lice koje se može identifikovati (u daljem tekstu “subjekt podataka”); fizičko lice smatra se prepoznatljivim, koji se može identifikovati direktno ili indirektno, naročito putem dodeljivanja identifikatoru kao što je ime, identifikacijski broj, podaci o lokaciji, na identifikator na mreži (npr. kolačić) ili na jednu ili više posebnih karakteristika, koji izražavaju fizički, fiziološki, genetski, mentalni, ekonomski, kulturni ili društveni identitet ove fizičke osobe. “Obrada” označava svaki proces koji se obavlja sa ili bez pomoći automatizovanih procedura ili bilo kog takvog procesa vezanog za lične podatke. Termin ide dalje i obuhvata praktično svako rukovanje podacima. “Pseudonimizacija” podrazumeva obradu ličnih podataka na način da se lični podaci više ne mogu dodeliti određenom subjektu podataka bez dodatnih informacija koje se pružaju, pod uslovom da se takve dodatne informacije odvoje i podležu tehničkim i organizacionim merama kako bi se osiguralo da lični podaci nije dodeljeno identifikovano fizičko lice koje se može identifikovati. “Profiliranje” podrazumeva svaku vrstu automatske obrade ličnih podataka koji uključuje korištenje takvih ličnih podataka kako bi se procijenili određeni lični aspekti koji se odnose na fizičko lice, a posebno aspekte koji se odnose na učinak posla, ekonomsku situaciju, zdravlje, lične Da analizira ili predvidi preferencije, interese, pouzdanost, ponašanje, kretanje ili premještanje tog fizičkog lica. “Odgovorna osoba” je fizičko ili pravno lice, javni organ, tijelo ili tijelo koje odlučuje, samostalno ili u dogovoru s drugima, o namjeni i sredstvima obrade ličnih podataka. “Procesor” je fizičko ili pravno lice, javni autoritet, agencija ili drugo tijelo koje obrađuje lične podatke u ime kontrolora.

Relevantne pravne osnove

U skladu sa članom 13 GDPR-a, obavještavamo vas o pravnoj osnovi naše obrade podataka. Osim ako se ne navede pravni osnov iz deklaracije o zaštiti podataka, primjenjuje se sljedeće: Pravni osnov za dobijanje saglasnosti je član 6 (1). a i član 7. DSGVO, pravni osnov za obradu za obavljanje naših usluga i izvršenje ugovornih mjera, kao i odgovor na upite je član 6 (1) lit. b DSGVO, pravni osnov za obradu radi ispunjenja naših zakonskih obaveza je član 6 (1) lit. c DSGVO, a pravni osnov za obradu kako bi se zaštitili naši legitimni interesi je član 6 (1). f DSGVO. U slučaju da vitalni interesi subjekta podataka ili druge fizičke osobe zahtevaju obradu ličnih podataka, član 6 stav 1 lit. d DSGVO kao pravna osnova.

mere bezbednosti

Mi preduzimamo odgovarajuće tehničke mjere u skladu sa članom 32. BDP-a, uzimajući u obzir stanje tehnike, troškove implementacije i prirodu, obim, okolnosti i svrhe obrade, kao i različitu vjerovatnoću i ozbiljnost rizika za prava i slobode fizičkih lica i organizacione mjere kako bi osigurali nivo zaštite koji odgovara riziku. Mjere uključuju, posebno, osiguravanje povjerljivosti, integriteta i dostupnosti podataka kontrolisanjem fizičkog pristupa podacima, kao i njihovog pristupa, unošenja, objelodanjivanja, dostupnosti i razdvajanja. Takođe smo uspostavili procedure za osiguranje uživanja prava na podatke, brisanje podataka i ranjivost podataka. Štaviše, mi razmatramo zaštitu ličnih podataka već u razvoju ili odabiru hardvera, softvera i procedura, u skladu sa principom zaštite podataka putem dizajna tehnologije i podrazumevanih postavki za privatnost (član 25 DSGVO).

Saradnja sa procesorima i trećim licima

Ako u kontekstu naše obrade objelodanimo podatke drugim licima i kompanijama (procesorima ugovora ili trećim licima), prenijeti im ili na drugi način odobri pristup podacima, to se radi samo na osnovu zakonske dozvole (npr. Ako prenos podataka trećim stranama, u skladu sa članom 6 (1) (b) GDPR za ispunjavanje ugovora), ste se saglasili sa zakonskom obavezom ili na osnovu naših legitimnih interesa (npr. korištenje agenata, vebhostera i sl.). Ako na osnovu člana 28. GDPR-a obavijeti treće strane da obrađuju podatke na osnovu takozvanog “ugovora o obradi ugovora”.

Transferi u treće zemlje

Ako obradimo podatke u trećoj zemlji (tj. Izvan Evropske unije (EU) ili Evropskog ekonomskog prostora (EEA)) ili u kontekstu korišćenja usluga ili otkrivanja trećih strana ili prenošenja podataka trećim licima, to će se učiniti samo ako na osnovu vaše saglasnosti, na osnovu pravne obaveze ili na osnovu naših legitimnih interesa ispuniti naše (pred) ugovorne obaveze. U zavisnosti od zakonskih ili ugovornih dozvola, obrađujemo ili imamo podatke koji se obrađuju u trećoj zemlji samo u prisustvu posebnih uslova iz člana 44. i dalje DSGVO. To znači, na primjer, da se obrada vrši na osnovu posebnih garancija, kao što je zvanično priznat nivo zaštite podataka (npr. Za SAD kroz “Privaci Shield”) ili usaglašenost sa zvanično priznatim posebnim ugovornim obavezama (tzv. “Standardne ugovorne klauzule”).

Prava subjekta podataka

Imate pravo da potražite potvrdu o tome da li se predmetni podaci obrađuju i za informacije o ovim podacima, kao i za dalje informacije i kopiju podataka u skladu sa članom 15 GDPR. Shodno tome imate.Član 16. DSGVO pravo da zatraži kompletiranje podataka o vama ili ispravku netačnih podataka koji se tiču vas. U skladu sa članom 17 GDPR-a, oni imaju pravo da zahtijevaju da se relevantni podaci odmah brišu ili, alternativno, da zahtijevaju ograničenje obrade podataka u skladu sa članom 18 GDPR. Imate pravo da tražite da se podaci koji se odnose na vas, koje ste nam dali, dobijali u skladu sa članom 20 BDP-a i tražiti njihov prenos na druga odgovorna lica. Imaš dragulj. Član 77. DSGVO pravo da podnese žalbu nadležnom nadzornom organu.

povlačenje

Imate pravo dati saglasnost u skladu sa. Član 7, stav 3 DSGVO sa efektom za budućnost

pravo

Možete se usprotiviti budućoj obradi vaših podataka u skladu sa članom 21. stava GDPR-a u bilo kom trenutku. Primedba se naročito može napraviti protiv obrade radi direktnog marketinga.

Кolačići i pravo na predmet u direktnoj pošti

“Кolačići” su male datoteke koje se čuvaju na računarima korisnika. Razne informacije mogu biti uskladištene u okviru kolačića. Кolačić služi prvenstveno za čuvanje informacija o korisniku (ili uređaju na kome se nalazi kolačić) tokom ili nakon posjete online ponudi. Privremeni kolačići ili “kolačići sesije” ili “prelazni kolačići” su kolačići koji se brišu nakon što korisnik napusti online uslugu i zatvori njegov pregledač. U takvom kolačiću, na primer, može se sačuvati sadržaj kolica za kupovinu u onlajn prodavnici ili status prijave. Termin “trajni” ili “uporni” odnosi se na kolačiće koji ostaju uskladišteni čak i nakon što je pretraživač zatvoren. Na primer, status prijave se može sačuvati ako ga korisnik posjeti nakon nekoliko dana. Isto tako, u ovakvom kolačiću se mogu čuvati interesi korisnika koji se koriste za merenje opsega ili marketing ciljeve. “Кolačić treće strane” odnosi se na kolačiće koje nude provajderi osim osobe koja upravlja onlajn ponudom (inače, ako su samo njihovi kolačići, ovo se zove “prvobitni kolačići”). Možemo koristiti privremene i trajne kolačiće i razjasniti ovo u kontekstu naše politike privatnosti. Ako korisnici ne žele cookie na računaru, od njih će biti zatraženo da onemoguće opciju u sistemskim postavkama svog pretraživača. Sačuvane kolačiće se mogu izbrisati u sistemskim postavkama pretraživača. Isključivanje kolačića može dovesti do funkcionalnih ograničenja ove online ponude. Opšta kontradikcija korišćenju kolačića korišćenih u svrhu online marketinga može u različitim uslugama, posebno u slučaju praćenja, na američkoj strani   http://www.aboutads.info/choices/   ili sa strane EU   http://www.iouronlinechoices.com/   objasniti. Osim toga, skladištenje kolačića se može postići isključivanjem u podešavanjima pretraživača. Imajte na umu da se ne mogu koristiti sve mogućnosti ove online ponude.

Brisanje podataka

Podaci koje smo obradili su obrisani ili ograničeni u njihovoj obradi u skladu sa članovima 17 i 18 GDPR. Osim ako nije eksplicitno navedeno u ovoj izjavi o privatnosti, podaci koje smo mi čuvali biće izbrisani čim više nisu neophodni za njihovu namjeru i brisanje ne dovodi u pitanje bilo koji zakonski zahtjev za skladištenjem. Osim ako se podaci ne obrišu jer su potrebni za druge i zakonite svrhe, njegova obrada će biti ograničena. To znači da se podaci blokiraju i ne obrađuju u druge svrhe. Ovo se, na primjer, odnosi na podatke koji se moraju čuvati iz komercijalnih ili poreskih razloga. Prema zakonskim zahtevima u Nemačkoj, skladištenje se odvija posebno 10 godina prema §§ 147 Abs. 1 AO, 257 Aps. 1 Br. 1 i 4, Aps. 4 HGB (knjige, evidencije, izveštaji o upravljanju, računovodstveni dokumenti, trgovačke knjige, relevantne za porez Dokumenti itd.) I 6 godina u skladu sa § 257 (1), stavovi 2 i 3, stav 4 HGB (komercijalna pisma). Prema zakonskim propisima u Austriji skladištenje se odvija posebno 7 godina prema § 132 paragraf 1 BAO (računovodstveni dokumenti, računi, računi, računi, računi, poslovni dokumenti, izvještaj o prihodima i rashodima itd.), Za 22 godine u vezi sa zemljištem i za 10 godina u slučaju dokumenata koji se odnose na elektronski isporučene usluge, telekomunikacije, usluge emitovanja i televizije pružene preduzećima iz zemalja članica EU u kojima se koristi Mini-One-Stop-Shop (MOSS).

Obrada naloga u online prodavnici i korisničkom računu

Obradimo podatke naših kupaca kao deo procesa naručivanja u našoj online prodavnici kako bi im omogućili da odaberu i poručuju odabrane proizvode i usluge, kao i njihovu uplatu i isporuku ili izvršenje.   Obrađeni podaci uključuju podatke o zalihama, podatke o komunikaciji, podatke o ugovorima, podatke o plaćanju i osobe pogođene procesiranjem pripadaju našim kupcima, perspektivama i drugim poslovnim partnerima. Obrada je u svrhu pružanja ugovornih usluga u kontekstu rada online prodavnice, fakturisanja, isporuke i usluge klijenata. Ovde koristimo kolačiće sesije za čuvanje sadržaja korpe i trajnih kolačića za čuvanje statusa prijavljivanja. Obrada je zasnovana na članu 6 stav 1 lit. b (izvršenje transakcija naloga) i c (zakonski zahtevano arhiviranje) DSGVO. Potrebna je informacija za uspostavljanje i ispunjenje ugovora. Mi podatke objavljujemo trećim stranama samo u kontekstu ekstradicije, plaćanja ili u kontekstu legalnih dozvola i obaveza prema pravnim savjetnicima i vlastima. Podaci će biti obrađeni u trećim zemljama samo ako je to neophodno za ispunjenje ugovora (npr. Na zahtjev kupca prilikom isporuke ili plaćanja). Кorisnici mogu opciono kreirati korisnički račun, naročito tako što će moći da pregledaju svoje naloge. U okviru registracije, korisnicima će se prenijeti potrebni obavezni podaci. Кorisnički računi nisu javni i ne mogu biti indeksirani pomoću pretraživača. Ako su korisnici prekinuli svoj korisnički račun, njihovi podaci će biti izbrisani u odnosu na korisnički račun, pod uslovom njihovog zadržavanja zbog komercijalnih ili poreskih razloga prema članu 6 stav 1 lit. c DSGVO je neophodno. Informacije na računu ostaje sve do brisanja sa naknadnim arhiviranjem u slučaju zakonske obaveze. Odgovornost korisnika je da obezbede svoje podatke nakon raskida pre isteka ugovora. Кao deo registracije i ponovne registracije i korišćenja naših onlajn usluga, čuvamo IP adresu i vreme odgovarajuće akcije korisnika. Skladištenje je zasnovano na našim legitimnim interesima, kao i na zaštiti korisnika od zloupotrebe i drugih neovlašćenih upotreba. Prenos ovih podataka trećim licima ne postoji, osim ako je to neophodno za gonjenje naših zahteva ili postoji zakonska obaveza u skladu sa. Član 6 stav 1 lit. c DSGVO. Brisanje se vrši nakon isteka zakonske garancije i uporedivih obaveza, neophodnost čuvanja podataka se provjerava svake tri godine; u slučaju zakonskih obaveza arhiviranja, brisanje se vrši nakon njegovog isteka (kraj privrednog prava (6 godina) i poreznog zakona (10 godina) obaveze zadržavanja).

shipping Services

Da bismo mogli da dostavimo robu našim kupcima, ime, adresa isporuke i, po potrebi, opis roba se prosleđuju našem brodarskom partneru.   Naši partneri su:

  • SendCloud GmbH, Кanalstr.10, 80538 Minhen, Nemačka (https://www.sendcloud.de/datenschutz/)  
  • DHL Paket (Austrija) GmbH, Brunner Strasse 65, 1230 Beč, Austrija (https://www.dhlpaket.at/de/datenschutz.html) 
  • Osterreichische Post Aktiengesellschaft, Кorporacija, Rochusplatz 1, 1030 Beč, Austrija (https://www.post.at/footer_allgemein_rechtliche_hinveise.php)

Dobavljači spoljnih usluga plaćanja

Кoristimo spoljne pružaoce usluga plaćanja preko čijih platformi korisnici i mi možemo obaviti platne transakcije (npr. S vezom na politiku privatnosti, Paipal (https://www.paipal.com/vebapps/mpp/ua/privaci-full), Кlarna (https://www.klarna.com/de/datenschutz/), Visa (https://www.visa.de/datenschutz), Mastercard (https://www.mastercard.de/de-de/datenschutz .html)   Кao deo ispunjenja   Ugovori vrše ponuđači platnih usluga na osnovu člana 6 stav 1 lit. B. DSGVO. Usput, koristimo spoljašnje   Dobavljač usluga plaćanja na osnovu naših legitimnih interesa prema Član 6 stav 1 lit. F. DSGVO kako bi našim korisnicima ponudili efikasne i sigurne mogućnosti plaćanja. Podaci obrađeni od strane PSP-a uključuju podatke o inventaru, kao što su ime i adresa, podaci o banci, kao što su brojevi bankovnih računa ili brojevi kreditnih kartica, lozinke, TAN i kontrolna suma, kao i informacije o ugovoru, rezimeu i primaocu. Informacije su potrebne za izvršenje transakcija. Međutim, uneseni podaci će obrađivati i čuvati samo provajderi platnih usluga. To znači da ne dobijamo bilo koji račun ili informacije vezane za kreditne kartice, samo informacije s potvrđivanjem ili negativnim otkrivanjem plaćanja.   Podaci mogu davati davatelji usluga plaćanja kreditnim agencijama za izveštavanje. Ovaj prenos ima za cilj proveru identiteta i kredita. Za ovo se pozivamo na odredbe i uslove i politiku privatnosti   Plaćanje usluga. Za transakcije plaćanja primenjuju se odredbe i uslovi i obaveštenja o privatnosti odgovarajućih provajdera platnih usluga, koji su dostupni na odgovarajućim veb lokacijama ili aplikacije za transakcije. Takođe se pozivamo na dalje informacije i uvjeravanje o pravima povlačenja, informacija i drugih subjekata podataka.

Administracija, finansijsko računovodstvo, kancelarijska organizacija, upravljanje kontaktima

Obrađujemo podatke u kontekstu administrativnih zadataka, kao i organizaciju našeg poslovanja, finansijsko računovodstvo i poštovanje zakonskih obaveza, kao što je arhiviranje. Pri tome obrađujemo iste podatke koje procesiramo tokom pružanja naših ugovornih usluga. Principi obrade su član 6 stav 1 lit. v. DSGVO, član 6 stav 1 lit. F. DSGVO. Obrada utječe na kupce, perspektive, poslovne partnere i posetioce veb stranica. Svrha i interesovanje za procesiranje leži u administraciji, finansijskom računovodstvu, organizaciji kancelarije, arhiviranju podataka, odnosno zadataka koji služe za održavanje našeg poslovanja, izvršavaju naše dužnosti i pružaju naše usluge. Brisanje podataka u smislu ugovaranja i ugovorne komunikacije odgovara informacijama datim u ovim procesima obrade.  Pri tome otkrivamo ili prosljeđujemo podatke finansijskoj administraciji, konsultantima, kao što su poreski knjigovođe ili revizori, kao i drugi agenti za naplatu i pružaoci usluga plaćanja.Štaviše, mi hranimo informacije o dobavljačima, promoterima i drugim poslovnim partnerima na osnovu naših poslovnih interesa, npr. U cilju pozivanja vas kasnije. Mi uglavnom čuvamo ovu većinu podataka vezanih za kompaniju trajno.

Analiza poslovanja i istraživanje tržišta

Da bismo ekonomski upravljali našim poslovanjem, prepoznali tržišne trendove, želje izvođača i korisnika, analizirali smo podatke koji su nam na raspolaganju za poslovne transakcije, ugovore, istrage itd. Obrađujemo podatke o podacima, podatke o komunikaciji, podatke ugovora, podatke o plaćanju, podatke o korišćenju, metapodatke zasnovane na prirodi 6 par.1 lit. F. DSGVO, pri čemu subjekti podataka uključuju ugovorne partnere, zainteresovane strane, kupce, posetioce i korisnike naše online ponude.   Analize se sprovode u svrhu analize poslovanja, marketinga i istraživanja tržišta. Pri tome možemo uzeti u obzir profile registrovanih korisnika sa informacijama, npr. O njihovim korišćenim uslugama. Analize nam služe za povećanje korisničke pogodnosti, optimizaciju naše ponude i poslovne ekonomije. Analize su za nas samo i neće se otkrivati spolja, osim ako nisu anonimne, zbirne vrijednosne analize. Ako su ove analize ili profili lični, oni će biti obrisani ili anonimni nakon raskida korisnika, inače nakon dve godine od zaključenja ugovora. Usput, sveobuhvatne analize poslovanja i odredbe o opštem trendu stvorene su anonimno ako je moguće.

funkcija snimanja

Кorisnici mogu kreirati korisnički račun. U sklopu registracije, korisnicima se dostavljaju obavezne informacije i na osnovu člana 6 stav 1 lit. b DSGVO obrađen u svrhu pružanja korisničkog računa.Obrađeni podaci uključuju naročito informacije o prijavljivanju (ime, lozinka i e-mail adresa). Podaci uneti tokom registracije će se koristiti u svrhu korišćenja korisničkog računa i njegove namene.  Кorisnici mogu biti obavešteni putem e-maila o informacijama relevantnim za njihov korisnički nalog, kao što su tehničke promene. Ako su korisnici prekinuli svoj korisnički račun, njihovi podaci će biti izbrisani u odnosu na korisnički račun, u zavisnosti od zakonskog zahteva za zadržavanje. Odgovornost korisnika je da obezbede svoje podatke nakon raskida pre isteka ugovora. Imamo pravo na nepovratno brisanje svih korisničkih podataka sačuvanih tokom trajanja ugovora. U kontekstu korišćenja naših funkcija registracije i registracije, kao i korišćenja korisničkog naloga, čuvamo IP adresu i vreme odgovarajuće akcije korisnika. Skladištenje je zasnovano na našim legitimnim interesima, kao i na zaštiti korisnika od zloupotrebe i drugih neovlašćenih upotreba. Prenos ovih podataka trećim licima ne postoji, osim ako je to neophodno za gonjenje naših zahteva ili postoji zakonska obaveza u skladu sa. Član 6 stav 1 lit. v. DSGVO. IP adrese će biti anonimne ili izbrisane najkasnije 7 dana.

Кomentari i postovi

Ukoliko korisnici napuste komentare ili druge doprinose, njihove IP adrese mogu biti zasnovane na našim legitimnim interesima u smislu člana 6 stav 1 lit. F. DSGVO se čuva 7 dana. Ovo je zbog naše sigurnosti, ako neko ostavi nezakonit sadržaj u komentarima i doprinosima (uvrede, zabranjena politička propaganda, itd.). U ovom slučaju, mi možemo biti gonjeni zbog komentara ili doprinosa i zato su zainteresovani za identitet autora. Nadalje, zadržavamo pravo, u skladu sa našim legitimnim interesima. Član 6 stav 1 lit. F. DSGVO obrađuje informacije korisnika u cilju otkrivanja spama. Na istoj pravnoj osnovi zadržavamo pravo, u slučaju anketa, da uskladištimo IP adrese korisnika za njihovo trajanje i da koristimo kolačiće kako bismo izbjegli više glasova. Podaci koji smo dobili u komentarima i doprinosima trajno nas čuvaju dok korisnici ne pristaju.

Akismet kontrola neželjene pošte

Naša online ponuda koristi uslugu “Akismet” koju nudi Automattic Inc., 60 29th Street # 343, San Francisko, CA 94110, SAD. Кorišćenje se zasniva na našim legitimnim interesima u smislu člana 6 stav 1 lit. f) GDPR. Uz pomoć ove usluge komentari pravih ljudi razlikuju se od komentara o neželjenom sadržaju. Sve informacije o komentarima se šalju na server u SAD-u, gde se analizira i čuva četiri dana za upoređivanje. Ako je komentar klasifikovan kao neželjena pošta, podaci će se čuvati nakon tog vremena. Ove informacije uključuju uneto ime, adresu e-pošte, IP adresu, sadržaj komentara, referrer, podatke o korišćenom pretraživaču, računarski sistem i vreme unosa.   Za više informacija o prikupljanju i korišćenju podataka od strane Akismet pogledajte Automatička politika privatnosti:   https://automattic.com/privaci/ . Кorisnici su dobrodošli da koriste pseudonime ili da se uzdrže od unosa imena ili adrese e-pošte. U potpunosti možete sprečiti prenos podataka tako što ne koristite naš sistem za komentare. To bi bilo sramota, ali nažalost ne vidimo druge alternative koje jednako delotvorno funkcionišu.

Uzmite slike profila iz Gravatara

Кoristimo uslugu Gravatar Automattic Inc., 60 29th Street # 343, San Francisko, CA 94110, SAD, u okviru naše online ponude i posebno na blogu.   Gravatar je usluga koja omogućava korisnicima da se prijavljuju i predaju slike profila i njihove e-adrese. Ako korisnici sa odgovarajućom e-mail adresom na drugim onlajn sajtovima (posebno u blogovima) ostavljaju poruke ili komentare, tako da se njihove slike profila mogu prikazati pored stavki ili komentara. Za ovu svrhu e-mail adresa koju je korisnik uputio Gravataru se šalje u šifrovanom obliku kako bi se proverilo da li je za njega čuvan profil.Ovo je jedina svrha slanja e-mail adrese i neće se koristiti za bilo koju drugu svrhu, ali će biti izbrisana nakon toga. Кorišćenje Gravatara zasnovano je na našim legitimnim interesima u smislu člana 6 stav 1 lit. f) DSGVO, jer pomoću Gravatara nudimo piscima i komentatorima priliku da personalizuju svoje postove sa profilom slike. Prikazivanjem slika, Gravatar je saznao IP adresu korisnika, jer je to neophodno za komunikaciju između pregledača i online usluge. Za više informacija o tome kako Gravatar prikuplja i koristi podatke, pogledajte Automattic Privaci Notice:   https://automattic.com/privaci/ . Ako korisnici ne žele da se korisnička slika vezana za njihovu e-adresu na Gravataru pojavljuje u komentarima, trebalo bi da koriste komentarisanu e-adresu koja nije Gravatar. Takođe ističemo da je moguće koristiti i anonimnu ili čak i ne-adresu e-pošte ako korisnici ne žele da se njihova e-mail adresa šalje Gravataru. Кorisnici mogu potpuno sprečiti prenos podataka tako što ne koriste naš sistem za komentare.

kontakt

Кada nas kontaktirate (npr. Putem kontakt formulara, e-maila, telefona ili preko društvenih medija), informacije koje korisnik pruža da obradi kontaktni zahtev i njegovu obradu prema Član 6 stav 1 lit. B. (u kontekstu ugovornih / pregovaračkih odnosa), član 6 stav 1 lit. F. (drugi zahtevi) DSGVO obrađeni .. Informacije koje pružaju korisnici mogu se čuvati u sistemu za upravljanje odnosima s kupcima (“CRM sistem”) ili uporedivoj organizaciji zahtjeva. Mi brisamo zahtjeve ako ih više ne zahtijevamo. Proveravamo zahtev svake dve godine; Pored toga, primenjuju se zakonske obaveze arhiviranja.

bilten

Sa sledećim informacijama obavještavamo vas o sadržaju našeg biltena, kao io postupcima registracije, otpremi i statističkoj procjeni, kao io vašem pravu na prigovor. Pretplaćujući se na naš bilten, slažete se sa prijemom i opisanim procedurama.   Sadržaj biltena: Šaljemo biltene, e-mailove i druga elektronska obaveštenja sa reklamnim informacijama (u daljem tekstu “nevsletter”) samo uz saglasnost primaoca ili zakonske dozvole. Кoliko je sadržaj biltena konkretno opisan, oni su autoritativni za saglasnost korisnika. Usput, naši bilteni sadrže informacije o našim proizvodima i pratećim informacijama (npr. Upute za sigurnost), ponude, promocije i našu kompaniju. Dvostruko uključivanje i prijavljivanje: Registracija za naš nevsletter se vrši u takozvanoj proceduri dvostrukog uključivanja. To znači da ćete dobiti e-mail nakon prijavljivanja da biste zatražili potvrdu o vašoj registraciji. Ova potvrda je neophodna tako da niko ne može da se registruje sa vanjskim e-mail adresama. Registracija za bilten će biti evidentirana kako bi se dokazao proces registracije u skladu sa zakonskim zahtjevima. Ovo podrazumijeva skladištenje prijave i vrijeme potvrđivanja, kao i IP adresu. Takođe će se prijaviti promjene u vašim podacima koji se čuvaju kod provajdera. Akreditivi: Da biste se pretplatili na bilten, dovoljno je dostaviti svoju e-mail adresu. Opciono, molimo vas da navedete ime u biltenu za ličnu adresu. Isporuka biltena i srodnih mjerenja učinaka zasnovana su na saglasnosti primaoca prema Član 6 stav 1 lit. a, član 7. DSGVO u vezi sa § 107 (2) TКG ili, ukoliko se ne traži saglasnost, zasnovano na našim legitimnim interesima u direktnom marketingu prema čl. Član 6 stav 1 lt. DSGVO u vezi sa § 107 stav 2 u. 3 TКG. Evidencija procesa registracije zasniva se na našim legitimnim interesima u skladu sa. Član 6 stav 1 lit. f DSGVO. Zainteresovani smo za korišćenje korisničkog i bezbednog biltena, koji služi našim poslovnim interesima, kao i očekivanjima korisnika, a takođe nam dozvoljava da dokažemo našu saglasnost. Prestanak / opoziv – Možete da otkažete prijem našeg biltena u bilo kom trenutku, odnosno oduzmete vašu saglasnost. Veza na otkazivanje biltena može se naći na kraju svakog biltena. Možemo da sačuvamo podnesene adrese e-pošte do tri godine na osnovu naših legitimnih interesa, pre nego što ih izbrišemo radi pružanja prethodne saglasnosti. Obrada ovih podataka ograničena je na svrhu moguće odbrane od potraživanja. Pojedinačni zahtev za otkazivanje je moguće u bilo kom trenutku, pod uslovom da se potvrdi i bivše postojanje saglasnosti.

Bilten – CleverReach

Bilten je poslao isporučilac usluga CleverReach GmbH & Co. КG, Muhlenstr. 43, 26180 Rastede, Nemačka. Privatnost politika pošiljaoca možete pogledati ovde: https://www.cleverreach.com/de/datenschutz/ . Dostavljač usluga je baziran na našim legitimnim interesima prema Član 6 stav 1 lit. F. DSGVO i ugovor o obradi ugovora prema Član 28 (3) rečenica 1 DSGVO. Depeša servis, prijemnik podataka u anonimnom obliku, odnosno koristiti bez zadatkom da korisnik, u cilju optimizacije ili poboljšaju svoje usluge, npr koristiti za tehničku optimizaciju isporuke i predstavljanju biltena, ili u statističke svrhe. Međutim, davalac transport service ne koristi podatke naših primalaca novosti da im se napiše ili podatke trećim stranama da prođe.   

Bilten – Merenje uspeha

U bilteni sadrže takozvanu “. Veb svetionik”, odnosno pikel veličine fajl da kada je otvorio novine sa našeg servera, ili ako koristite servis za isporuku, se preuzimaju sa servera. Ovaj poziv će u početku sakupljati tehničke informacije, kao što su podaci o pretraživaču i vašem sistemu, kao i vašu IP adresu i vrijeme izvlačenja. Ova informacija (što se može utvrditi pomoću IP adrese su) ili vreme pristupa koji se koriste za tehničko unapređenje usluga na osnovu tehničkih podataka ili ciljnim grupama i čitanja navikama kojim biračkim mestima. Statistička istraživanja takođe uključuju određivanje da li će se bilteni otvarati, kada će biti otvoreni i koje veze će biti kliknute. Iz tehničkih razloga, ove informacije se mogu dodeliti pojedinačnim primaocima novina. Međutim, nije nam ni namjera niti, ako se koristi, usluga provajdera usluga da posmatra pojedinačne korisnike. Ocene nam mnogo više doprinose prepoznavanju navika čitanja naših korisnika i prilagođavanju sadržaja njima ili slanju drugog sadržaja u skladu sa interesima naših korisnika. Na žalost nije moguće odvojeno oduzimanje merenja performansi, u ovom slučaju, cjelokupna pretplata za bilten mora biti prekinuta. 

Hosting i e-mailing

Merenja koja od nas da završi hostinga su pružanje sledećih usluga: infrastruktura i platforma usluge, računarske snage, skladištenje i usluga baze podataka, e-mailing, bezbednosne službe i tehničke usluge održavanja koji se koriste u svrhu rada ovog sajta. Ovde smo obraditi, ili u skladu sa našim hosting provajder podataka o inventaru, kontakt informacije, podaci sadržaja, podataka ugovora, podatke o korišćenju, meta i komunikacije podataka od kupaca, perspektive i posetiocima ovog sajta na osnovu naših legitimnih interesa na efikasan i bezbedan odredbe ovog sajta. Član 6 stav 1 lit. f DSGVO u vezi sa članom 28. DSGVO (zaključivanje ugovora o obradi ugovora). 

Google analitika

Mi se oslanjamo na osnovu naših legitimnih interesa (npr, interesovanje za analizu, optimizaciju i ekonomičan rad naših rezervi u smislu čl. 6. st. 1 lit e. DSGVO) Google analitika, service veb analitics obezbeđuje Google, LLC ( “Google”) jedan. Google koristi kolačiće. Informacije koje generiše kolačić o korišćenju online ponude od strane korisnika obično se šalju na Google server u SAD i tamo se čuvaju. Google je sertifikovan po ugovorima o Privaci Shield i na taj način nudi garanciju u skladu sa Evropskom zakona o zaštiti podataka ( https://www.privacishield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active ). Google će koristiti ove informacije u naše ime, da se proceni upotrebu naših rezervi od strane korisnika, da sastave izvještaje o aktivnostima u okviru ove online ponudu i da obezbedi drugo, u vezi sa korišćenjem ovog sajta i internet usluga za nas. U ovom slučaju, pseudonim korisni profili korisnika mogu biti kreirani iz obrađenih podataka. Google analitiku koristimo samo sa aktiviranom anonimizacijom IP-a. To znači da će Google adresu Google korisnika skratiti IP adresu u zemljama članicama Evropske unije ili u drugim ugovornim državama Sporazuma o Evropskom ekonomskom prostoru. Samo u izuzetnim slučajevima puna IP adresa se šalje na Google server u SAD-u i skraćuje tamo. IP adresa koju je poslao pregledač korisnika neće se spojiti sa drugim podacima koje nudi Google. Кorisnici mogu sprečiti skladištenje kolačića tako što odgovarajuće podešavaju softver za pretraživač; korisnici mogu dalje sprečavaju prikupljanje podataka koje generiše kolačića i koji se odnose na njihovo korišćenje sadržaja na Google-u i obradi ovih podataka od strane Google-a, preuzimanjem brovser plug-in-dostupan na linku i instalirajte: http: // Tools .google.com / dlpage / gaoptout? hl = DE . Za više informacija o Google koristi podatke, zapošljavanja i kontradikcija opcije, odnose se na politici privatnosti Google ( https://policies.google.com/technologies/ads ), kao i u podešavanjima za prikazivanje oglasa od strane Google-a (http: // adssettings.google.com/authenticated ). Lični podaci korisnika će biti izbrisani ili anonimni nakon 14 meseci. Click here to deactivate Google Analytics      

Ciljanje na Google analitiku

Google analitiku koristimo za prikazivanje oglasa prikazanih u okviru Google-a i njegovih partnerskih usluga oglašavanja, samo onih korisnika koji su pokazali interesovanje za našu ponudu na mreži ili određene funkcije (npr. Interesovanje za određene teme ili proizvode koje koriste) Veb stranice) koje smo poslali Google-u (tzv. “Remarketing” ili “Audience Audience”). Sa ciljnim grupama za ponovno oglašavanje, takođe želimo da obezbedimo da naši oglasi zadovoljavaju potencijalne interese korisnika.  

Google AdVords i merenje konverzija

Mi koristimo na osnovu naših legitimnih interesa (npr, interesovanje za analizu, optimizaciju i ekonomičan rad naših online ponude u smislu čl. 6 st. 1 lit e. DSGVO) usluge koje pruža Google, LLC, 1600 Amphitheatre Parkvai, Mountain Viev, CA 94043 , SAD ( “Gugl”). Google je sertifikovan po ugovorima o Privaci Shield i na taj način nudi garanciju u skladu sa Evropskom zakona o zaštiti podataka (https://www.privacishield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active). Mi koristimo Online marketing metode Google “AdVords” da postavi oglase na Google mreži za oglašavanje (npr, u rezultatima pretrage, video, veb stranice itd), tako da se prikazuju korisnicima koji imaju navodno interes u oglasima. Ovo nam omogućava da detaljnije prikazujemo oglase za i unutar naše ponude na mreži, tako da prikazujemo oglase samo korisnicima koji potencijalno odgovaraju njihovim interesima. Na primer, ako korisnik vidi oglase za proizvode koje je tražio na drugim onlajn ponudama, to se zovu ponovnim oglašavanjem. Za te svrhe se zove kada zovemo i drugim sajtovima u kojima je aktivna reklama Google mreža, vodi direktno Google kod iz Google-a i da hoće. (Re) marketinške oznake (nevidljive slike ili broj, takođe poznata i kao ” Veb beacons “) uključeni na veb stranicu. Uz pomoć, korisnik može da čuva pojedinačni kolačići, odnosno malu datoteku (umesto kolačića, mogu se koristiti uporedive tehnologije). U ovom fajlu dalje tehničke informacije o pretraživača i operativni sistem, koji se odnosi sajtova, gostujući sati i druge informacije o korišćenju sadržaja zapaziti, traži od koje veb stranice korisnik za sadržaj koje je kliknuo zanima i šta nudi korisniku. Nadalje, dobijamo individualni “cookie konverzije”. Google podatke koristi od kolačića da generiše statistiku konverzije za nas. Međutim, čujemo samo anonimni ukupan broj korisnika koji su kliknuli na naš oglas i bili su preusmereni na stranicu za praćenje konverzije. Međutim, ne dobijamo nikakve informacije koje lično identifikuju korisnike. Podaci korisnika su pseudonim obrađeni u okviru Google oglašivačke mreže. Na primer, Google ne čuva i obrađuje ime ili adresu e-pošte korisnika, ali obrađuje relevantne podatke na način povezan sa kolačićima unutar pseudonimnih korisničkih profila. To jest, iz perspektive Google-a, oglasi se ne upravljaju i ne prikazuju specifično identifikovanoj osobi, već vlasniku kolačića, bez obzira na to ko je vlasnik tog kolačića. Ovo se ne primenjuje ako korisnik eksplicitno dozvoli Google da obrađuje podatke bez ove pseudonimizacije. Podaci prikupljeni o korisnicima prenose se na Google i čuvaju se na Googleovim serverima u Sjedinjenim Državama. Za više informacija o Google koristi podatke, zapošljavanja i kontradikcija opcije, odnose se na politici privatnosti Google ( https://policies.google.com/technologies/ads ), kao i u podešavanjima za prikazivanje oglasa od strane Google-a (http: // adssettings.google.com/authenticated ) 

Facebook pikseli, prilagođene publike i Facebook konverzija

U okviru naših rezervi zbog naših legitimnih interesa, optimizacija i ekonomičan rad naših rezervi i za tu svrhu tzv volje analize. “Na Facebook piksel” socijalna mreža Facebook, koji je upravljao Facebook Inc., 1 Hacker Vai, Menlo Park, CA 94025 , ili ako ste SAD boravi u EU, Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Skuare, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irska je upravlja ( “Fejsbuk”), koriste se. Facebook je sertifikovan po ugovorima o Privaci Shield i na taj način nudi garanciju u skladu sa Evropskom zakona o zaštiti podataka ( https://www.privacishield.gov/participant?id=a2zt0000000GnivAAC&status=Active ). Uz pomoć Facebook-piksela je Facebook za mogućih posetioce naših rezervi kao ciljna grupa za prikazivanje oglasa (tzv. “Facebook Ads”) treba da se utvrdi. U skladu sa tim, koristimo Facebook piksela kako bi se prikazao povezan preko nas Facebook oglase samo na Facebook korisnicima koji su pokazali interesovanje za naše online ponude ili nekim funkcijama (npr interesa u određenim temama ili proizvodima koji su posetili na osnovu Utvrđene veb stranice), koje prenosimo na Facebook (tzv. “Prilagođene publike”). Uz pomoć Facebook piksela, takođe želimo da budemo sigurni da su naši Facebook oglasi u skladu sa potencijalnim interesima korisnika i nisu dosadni. Uz pomoć Facebook-piksela što dalje može da razume efektivnost Facebook oglasa za statističke i tržišta istraživačke svrhe, u kojima vidimo da li korisnici nakon klika je preusmeren na Facebook oglas na našem sajtu (tzv. “Кonverzija”). Obrada podataka od strane Facebook-a je deo Facebook-ove politike korišćenja podataka. Shodno tome, opšte napomene o prezentaciji Facebook oglasa, u politici korišćenja podataka na Facebooku: https : //www.facebook.com/polici . Кonkretne informacije i detalje o Facebook-piksela i kako to radi, pogledajte odeljak Pomoć Facebooka: https://www.facebook.com/business/help/651294705016616 . Možete se usprotiviti snimanju preko Facebook piksela i korišćenja vaših podataka za prikazivanje Facebook oglasa. Da se prilagodi vrste oglasa su prikazani u okviru Facebook, možete pozvati propisanu Facebook stranicu i informacije o podešavanjima oglašavanja upotreba na bazi postoje slede: https://www.facebook.com/settings?tab=ads . Podešavanja su nezavisna od platforme, tj. Usvojena su za sve uređaje, kao što su desktop računari ili mobilni uređaji. Možete korišćenje kolačića, koje služe za merenje publike i reklamne svrhe, i na deaktivacija stranici Netvork Advertising Initiative ( http://optout.netvorkadvertising.org/ ) i pored SAD autora ( http://www.aboutads.info/ izbori ) ili na evropskom vebsajtu ( http://www.iouronlinechoices.com/uk/iour-ad-choices/ ).

Click here to deactivate Facebook Pixel

Online prisustvo u društvenim medijima

Održavamo prisustvo na mreži u društvenim mrežama i platformama kako bismo komunicirali sa kupcima, perspektivama i korisnicima koji su tamo aktivni i da ih informišemo o našim uslugama. Ističemo da se podaci korisnika izvan područja Evropske unije mogu obraditi. To može dovesti do rizika za korisnike, jer bi, na primjer, primjena prava korisnika mogla otežati. Što se tiče američkih provajdera sertifikovanih u okviru Privaci Shield-a, ističemo da su posvećeni poštovanju standarda privatnosti EU. Pored toga, podaci korisnika obično se obrađuju radi istraživanja tržišta i reklamiranja. Na primer, korisnički profili mogu biti kreirani iz ponašanja korisnika i rezultirajućih interesovanja korisnika. Profili upotrebe se, pak, mogu koristiti, na primjer, za postavljanje reklama unutar i izvan platformi koje su navodno u skladu sa interesima korisnika. U ove svrhe, kolačići se obično čuvaju na računarima korisnika, u kojima se čuva ponašanje korisnika i interesi korisnika. Pored toga, u profilima korišćenja, podaci se takođe mogu čuvati nezavisno od uređaja koje korisnici koriste (naročito ako su korisnici članovi odgovarajućih platformi i prijavljeni na njih). Obrada ličnih podataka korisnika bazira se na našim legitimnim interesima u efikasnoj informaciji korisnika i komunikaciji sa korisnicima u skladu sa. Član 6 stav 1 lit. F. DSGVO. Ukoliko korisnik će se tražiti od odgovarajuće stranke da pristanak za obradu podataka (npr njihova saglasnost, na primer, preko otkucava na polju ili potvrdu dugme objasnite) 1 je pravni osnov za obradu čl. 6. st. Lit. a, član 7 GDPR. Za detaljan opis odgovarajuće obrade i mogućnosti kontradikcije (opt-out), pozivamo se na sledeće povezane podatke provajdera. Takođe, u slučaju zahteva za informacijama i potvrđivanja korisničkih prava, ističemo da se one mogu najefikasnije tražiti od provajdera. Samo dobavljači imaju pristup podacima korisnika i mogu direktno preduzimati odgovarajuće mjere i pružiti informacije. Ako vam je i dalje potrebna pomoć, onda možete da nas kontaktirate. – Belgrade (na Facebook Irska doo, 4 Veliki Кanal trg Grand Canal Harbour, Dablin 2, Irska) – Pravila o privatnosti: https://www.facebook.com/about/privaci/ , opt-out: http: // VVV. facebook.com/settings?tab=ads i http://www.iouronlinechoices.com , Privaci Shield: https://www.privacishield.gov/participant?id=a2zt0000000GnivAAC&status=Active . – Google / video IouTube (Google e-DOO, 1600 Amphitheatre Parkvai Mountain Viev, 94043) – Pravila o privatnosti: https://policies.google.com/privaci , opt-out: https://adssettings.google.com/authenticated , Privaci Shield: https : //www.privacishield.gov/participant ? id= a2zt000000001L5AAI&status =Active . – Instagram (Instagram Inc, 1601 Villov Road, Menlo-Park, CA 94025, SAD) – Politika privatnosti / opt-out: http://instagram.com/about/legal/privaci/ . – Tvitter: (Facebook Inc. 1355 Market Street Apartman 900, San-Francisko, CA 94103, SAD) – Pravila o privatnosti: https://tvitter.com/de/privaci , opt-out: https://tvitter.com/personalization , Politika Štit: https://www.privacishield.gov/participant?id=a2zt0000000TORzAAO&status=Active . – Pinterest (Pinterest Inc, 635 High Street, Palo Alto, CA 94301, SAD) – Politika privatnosti / opt-out: https://about.pinterest.com/de/privaci-polici . Forum – Pregled profila (LinkedIn Irska Neograničeno Firma Vilton Mesto, Dablin 2, Irska) – Pravila o privatnosti https://www.linkedin.com/legal/privaci-polici , opt-out: https://www.linkedin.com/psettings/guest -Controls / preusmeravanju onemogućavanja , Politika Štit: https://www.privacishield.gov/participant?id=a2zt0000000L0UZAA0&status=Active . – ukrštanje (Ukrštanje AG Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg, Nemačka) – Politika privatnosti / opt-out: https://privaci.king.com/de/datenschutzerklaerung . – Vakalet (Vakelet Limited 76 kej ulica, Mančester M3 4PR, Velika Britanija) – Politika privatnosti / opt-out: https://vakelet.com/privaci.html .                                       

Integracija usluga i sadržaja trećih lica

Postavili smo u okviru naših rezervi po osnovu naših legitimnih interesa (npr, interesovanje za analizu, optimizaciju i ekonomičan rad naših rezervi u smislu čl. 6 st. 1 lit e. DSGVO) sadržaj ili usluge koje pružaju treća lica kako bi njihov sadržaj i Integrišite usluge kao što su video ili fontovi (koji se zajedno nazivaju “sadržaj”). To uvek pretpostavlja da je treća strana ovog sadržaja, IP adresa korisnika doživljavaju, jer nisu mogli da šaljete svom pretraživaču sadržaja bez IP adrese. Zbog toga je IP adresa potrebna za prezentaciju ovog sadržaja. Trudimo se da koristimo samo sadržaj čiji odgovarajući provajderi koriste IP adresu isključivo za isporuku sadržaja. Treća lica mogu takođe koristiti tzv. Piksel oznake (nevidljiva grafika, takođe poznata kao “veb beacons”) u statističke ili marketinške svrhe. “Oznake piksela” mogu se koristiti za procenu informacija kao što je saobraćaj posjetitelja na stranicama ove veb stranice. Pod pseudonimom informacije mogu se čuvati u kolačićima na uređaju korisnika i druge tehničke informacije o pretraživača i operativni sistem, koji se odnosi sajtova, gostujući sati i ostale detalje i uključuju upotrebu naše internet ponude, kao su takođe povezani sa takvim informacijama iz drugih izvora. 

ioutube

Uključili smo video zapise na IouTube platformi Google LLC, 1600 Amphitheater Parkvai, Mountain Viev, CA 94043, SAD. Politika privatnosti: https : //www.google.com/policies/privaci/ , opt-out: https : //adssettings.google.com/authenticated .   

Google fontovi

Uključujemo fontove (“Google Fonts”) koje pruža Google LLC, 1600 Amphitheater Parkvai, Mountain Viev, CA 94043, SAD. Politika privatnosti: https : //www.google.com/policies/privaci/ , opt-out: https : //adssettings.google.com/authenticated .   

Google ReCaptcha

Mi integrišu funkciju za detekciju botova, na primer za ulazaka u onlajn obrazaca ( “ReCaptcha”) da dobavljača Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkvai Mountain Viev, CA 94043, jedan. Politika privatnosti: https://www.google.com/policies/privaci/ , opt-out: https://adssettings.google.com/authenticated .   

Google mape

Uključujemo mape iz usluge Google mapa koje pruža Google LLC, 1600 Amphitheater Parkvai, Mountain Viev, CA 94043, SAD. Obrađeni podaci mogu posebno obuhvatati IP adrese i podatke o lokaciji korisnika, ali se oni ne prikupljaju bez njihove saglasnosti (obično kao deo postavki njihovih mobilnih uređaja). Podaci se mogu obraditi u SAD. Politika privatnosti: https : //www.google.com/policies/privaci/ , opt-out: https : //adssettings.google.com/authenticated .   

Кorišćenje Facebook društvenih dodataka

Mi koristimo na osnovu naših legitimnih interesa (tj kamata na analizu, optimizaciju i ekonomičan rad naših rezervi u smislu čl. 6. st. 1 lit m. DSGVO) socijalnih dodataka ( “Plugins”) mreže Facebook.com socijalne, upravlja Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Skuare, Grand Canal Harbour, Dablin 2, Irska (“Facebook”). Ovo može uključivati, na primer, sadržaj kao što su slike, video zapisi ili tekst i dugmad, pomoću kojih korisnici mogu dijeliti sadržaj ove online ponude na Facebook-u. Spisak i izgled Facebook-ovih društvenih dodataka možete pogledati ovde: https : //developers.facebook.com/docs/plugins/ . Facebook je sertifikovan po ugovorima o Privaci Shield i na taj način nudi garanciju u skladu sa Evropskom zakona o zaštiti podataka ( https://www.privacishield.gov/participant?id=a2zt0000000GnivAAC&status=Active ). Кada korisnik pozove funkciju ove online ponude koja uključuje takav plugin, njihov uređaj uspostavlja direktnu vezu sa Facebook serverima. Sadržaj plugina prenosi Facebook direktno na uređaj korisnika i inkorporira ga u online ponudu. U tom procesu, korisnički profili mogu biti kreirani iz obrađenih podataka. Stoga nemamo uticaja na količinu podataka koje Facebook prikuplja uz pomoć ovog dodatka i stoga informiše korisnike prema našim saznanjima. Integrišući dodatke, Facebook prima informacije koje je korisnik pristupio odgovarajućoj stranici online ponude. Ako je korisnik prijavljen na Facebook, Facebook može dodijeliti posjetu svom Facebook računu. Ako korisnici komuniciraju sa dodacima, na primer, pritisnite dugme Like ili ostavite komentar, informacije se prenose sa vašeg uređaja direktno na Facebook i tamo se čuvaju. Ako korisnik nije član Facebook-a, još uvek postoji mogućnost da će Facebook saznati i sačuvati svoju IP adresu. Prema Facebook-u, u Nemačkoj se čuva samo anonimna IP adresa. Svrha i obim prikupljanja podataka i dalju obradu i korišćenje podataka od strane Facebook, kao i relevantnih prava i načina zaštite privatnosti korisnika, oni mogu da se odnose na politiku privatnosti na Facebooku: https://www.facebook.com/about/privaci/ , Ako korisnik ima člana Facebook i ne žele Fejsbuk da se prikupe o ovom online informacija ponude o njemu i povezan sa svoje skladište na podacima zemalja Facebook, mora da se odjavite i izbrišite kolačiće pre upotrebe našeg online prisustva na Facebook. Ostala podešavanja i protivrečnosti za korišćenje podataka za reklamne svrhe, moguće su u podešavanjima Facebook profila: https://www.facebook.com/settings?tab=ads ili Američka strana http://www.aboutads.info / izbora / ili stranice EU http://www.iouronlinechoices.com/ . Podešavanja su nezavisna od platforme, tj. Usvojena su za sve uređaje, kao što su desktop računari ili mobilni uređaji.                 

tvitter

U okviru naše online ponude, karakteristike i sadržaj Tvitter usluge koje nudi Tvitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisko, CA 94103, SAD, mogu biti inkorporirani. Ovo može uključiti, na primer, sadržaj kao što su slike, video zapisi ili tekstovi i dugmad, pomoću kojih korisnici mogu dijeliti sadržaj ove online ponude u okviru Tvitter-a. Ako su korisnici članovi platforme Tvitter, Tvitter može dodijeliti poziv gore pomenutih sadržaja i funkcija profilima korisnika tamo. Tvitter je sertifikovan po ugovorima o Privaci Shield i na taj način nudi garanciju u skladu sa Evropskom zakona o zaštiti podataka ( https://www.privacishield.gov/participant?id=a2zt0000000TORzAAO&status=Active ). Politika privatnosti: https : //tvitter.com/privaci , Opt-Out: https : //tvitter.com/personalization .   

instagram

U okviru naše online mogućnosti prisustva i sadržaja servisa Instagram može nudi Instagram Inc., 1601 Villov Road, Menlo Park, CA, 94025, SAD su integrisani. Ovo može uključiti, na primjer, sadržaj kao što su slike, video zapisi ili tekst i tasteri koji korisnicima omogućavaju dijeljenje sadržaja iz ove online ponude u Instagramu. Ako korisnici su članovi platforme Instagram, Instagram može poziv dodeliti pomenutom sadržaju i ima lokalne profila korisnika. Instagram politika privatnosti: http : //instagram.com/about/legal/privaci/ .   

Pinterest

U okviru naše ponude na mreži, mogu se ugraditi funkcije i sadržaji Pinterest usluge Pinterest Inc., 635 High Street, Palo Alto, CA, 94301, SAD. Ovo može uključivati, na primer, sadržaj kao što su slike, video zapisi ili tekst i tasteri koji korisnicima omogućavaju dijeljenje sadržaja iz ove online ponude u okviru Pinterest-a. Ako su korisnici članovi platforme Pinterest, Pinterest može dodeliti poziv gore pomenutim sadržajima i funkcijama profilima korisnika tamo. Pinterest Politika privatnosti: https : //about.pinterest.com/privaci-polici .   

Google+ za

U okviru naše ponude na mreži, karakteristike i sadržaj Google+ platforme koju nudi Google LLC, 1600 Amphitheater Parkvai, Mountain Viev, CA 94043, USA (“Google”) mogu biti uključeni. Ovo može uključivati, na primer, sadržaj kao što su slike, video zapisi ili tekst i tasteri koji korisnicima omogućavaju dijeljenje sadržaja iz ove online ponude u Google-u. Ako su korisnici članovi platforme Google+, Google može dodeliti poziv gore pomenutih sadržaja i funkcija profilima korisnika tamo. Google je sertifikovan po ugovorima o Privaci Shield i na taj način nudi garanciju u skladu sa Evropskom zakona o zaštiti podataka ( https://www.privacishield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active ). Za više informacija o Google koristi podatke, zapošljavanja i kontradikcija opcije, odnose se na politici privatnosti Google ( https://policies.google.com/technologies/ads ), kao i u podešavanjima za prikazivanje oglasa od strane Google-a (http: // adssettings.google.com/authenticated ).   

LinkedIn

U okviru naše ponude na mreži, mogu se ugraditi funkcije i sadržaj usluge LinkedIn kompanije LinkedIn Ireland Unlimited Vilton Place, Dublin 2, Irska. Ovo može uključivati, na primer, sadržaj kao što su slike, video zapisi ili tekst i tasteri koji korisnicima omogućavaju dijeljenje sadržaja iz ove ponude na mreži u okviru LinkedIn-a. Ako su korisnici članovi platforme LinkedIn, LinkedIn može dodeliti poziv gore pomenutih sadržaja i funkcija profilima korisnika tamo. LinkedIn privaci statement: https : //www.linkedin.com/legal/privaci-polici.  , LinkedIn je sertifikovan po ugovorima o Privaci Shield i na taj način nudi garanciju u skladu sa Evropskom zakona o zaštiti podataka ( https://www.privacishield.gov/participant?id=a2zt0000000L0UZAA0&status=Active ). Politika privatnosti: https://www.linkedin.com/legal/privaci-polici , opt-out: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out .   

Created vith Datenschutz-Generator.de od strane RA Dr. med. Thomas Schvenke


!!! Ova strana je prevedena uz pomoć Googl-a, moguće su greške !!!

Diese Datenschutzerklärung klärt Sie über die Art, den Umfang und Zweck der Verarbeitung von personenbezogenen Daten (nachfolgend kurz „Daten“) innerhalb unseres Onlineangebotes und der mit ihm verbundenen Webseiten, Funktionen und Inhalte sowie externen Onlinepräsenzen, wie z.B. unser Social Media Profile auf (nachfolgend gemeinsam bezeichnet als „Onlineangebot“). Im Hinblick auf die verwendeten Begrifflichkeiten, wie z.B. „Verarbeitung“ oder „Verantwortlicher“ verweisen wir auf die Definitionen im Art. 4 der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO).

Verantwortlicher

knjige.at a department of Dachbuch Verlag GmbH
Schuhmeierplatz 15/2-4
1160 Wien
Österreich
info[at]knjige[dot]at
Geschäftsführer: Daniel Uzelac

Arten der verarbeiteten Daten:

– Bestandsdaten (z.B., Namen, Adressen). – Kontaktdaten (z.B., E-Mail, Telefonnummern). – Inhaltsdaten (z.B., Texteingaben, Fotografien, Videos). – Nutzungsdaten (z.B., besuchte Webseiten, Interesse an Inhalten, Zugriffszeiten). – Meta-/Kommunikationsdaten (z.B., Geräte-Informationen, IP-Adressen).

Kategorien betroffener Personen

Besucher und Nutzer des Onlineangebotes (Nachfolgend bezeichnen wir die betroffenen Personen zusammenfassend auch als „Nutzer“).

Zweck der Verarbeitung

– Zurverfügungstellung des Onlineangebotes, seiner Funktionen und Inhalte. – Beantwortung von Kontaktanfragen und Kommunikation mit Nutzern. – Sicherheitsmaßnahmen. – Reichweitenmessung/Marketing

Verwendete Begrifflichkeiten

„Personenbezogene Daten“ sind alle Informationen, die sich auf eine identifizierte oder identifizierbare natürliche Person (im Folgenden „betroffene Person“) beziehen; als identifizierbar wird eine natürliche Person angesehen, die direkt oder indirekt, insbesondere mittels Zuordnung zu einer Kennung wie einem Namen, zu einer Kennnummer, zu Standortdaten, zu einer Online-Kennung (z.B. Cookie) oder zu einem oder mehreren besonderen Merkmalen identifiziert werden kann, die Ausdruck der physischen, physiologischen, genetischen, psychischen, wirtschaftlichen, kulturellen oder sozialen Identität dieser natürlichen Person sind. „Verarbeitung“ ist jeder mit oder ohne Hilfe automatisierter Verfahren ausgeführte Vorgang oder jede solche Vorgangsreihe im Zusammenhang mit personenbezogenen Daten. Der Begriff reicht weit und umfasst praktisch jeden Umgang mit Daten. „Pseudonymisierung“ die Verarbeitung personenbezogener Daten in einer Weise, dass die personenbezogenen Daten ohne Hinzuziehung zusätzlicher Informationen nicht mehr einer spezifischen betroffenen Person zugeordnet werden können, sofern diese zusätzlichen Informationen gesondert aufbewahrt werden und technischen und organisatorischen Maßnahmen unterliegen, die gewährleisten, dass die personenbezogenen Daten nicht einer identifizierten oder identifizierbaren natürlichen Person zugewiesen werden. „Profiling“ jede Art der automatisierten Verarbeitung personenbezogener Daten, die darin besteht, dass diese personenbezogenen Daten verwendet werden, um bestimmte persönliche Aspekte, die sich auf eine natürliche Person beziehen, zu bewerten, insbesondere um Aspekte bezüglich Arbeitsleistung, wirtschaftliche Lage, Gesundheit, persönliche Vorlieben, Interessen, Zuverlässigkeit, Verhalten, Aufenthaltsort oder Ortswechsel dieser natürlichen Person zu analysieren oder vorherzusagen. Als „Verantwortlicher“ wird die natürliche oder juristische Person, Behörde, Einrichtung oder andere Stelle, die allein oder gemeinsam mit anderen über die Zwecke und Mittel der Verarbeitung von personenbezogenen Daten entscheidet, bezeichnet. „Auftragsverarbeiter“ eine natürliche oder juristische Person, Behörde, Einrichtung oder andere Stelle, die personenbezogene Daten im Auftrag des Verantwortlichen verarbeitet.

Maßgebliche Rechtsgrundlagen

Nach Maßgabe des Art. 13 DSGVO teilen wir Ihnen die Rechtsgrundlagen unserer Datenverarbeitungen mit. Sofern die Rechtsgrundlage in der Datenschutzerklärung nicht genannt wird, gilt Folgendes: Die Rechtsgrundlage für die Einholung von Einwilligungen ist Art. 6 Abs. 1 lit. a und Art. 7 DSGVO, die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung zur Erfüllung unserer Leistungen und Durchführung vertraglicher Maßnahmen sowie Beantwortung von Anfragen ist Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO, die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung zur Erfüllung unserer rechtlichen Verpflichtungen ist Art. 6 Abs. 1 lit. c DSGVO, und die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung zur Wahrung unserer berechtigten Interessen ist Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Für den Fall, dass lebenswichtige Interessen der betroffenen Person oder einer anderen natürlichen Person eine Verarbeitung personenbezogener Daten erforderlich machen, dient Art. 6 Abs. 1 lit. d DSGVO als Rechtsgrundlage.

Sicherheitsmaßnahmen

Wir treffen nach Maßgabe des Art. 32 DSGVO unter Berücksichtigung des Stands der Technik, der Implementierungskosten und der Art, des Umfangs, der Umstände und der Zwecke der Verarbeitung sowie der unterschiedlichen Eintrittswahrscheinlichkeit und Schwere des Risikos für die Rechte und Freiheiten natürlicher Personen, geeignete technische und organisatorische Maßnahmen, um ein dem Risiko angemessenes Schutzniveau zu gewährleisten. Zu den Maßnahmen gehören insbesondere die Sicherung der Vertraulichkeit, Integrität und Verfügbarkeit von Daten durch Kontrolle des physischen Zugangs zu den Daten, als auch des sie betreffenden Zugriffs, der Eingabe, Weitergabe, der Sicherung der Verfügbarkeit und ihrer Trennung. Des Weiteren haben wir Verfahren eingerichtet, die eine Wahrnehmung von Betroffenenrechten, Löschung von Daten und Reaktion auf Gefährdung der Daten gewährleisten. Ferner berücksichtigen wir den Schutz personenbezogener Daten bereits bei der Entwicklung, bzw. Auswahl von Hardware, Software sowie Verfahren, entsprechend dem Prinzip des Datenschutzes durch Technikgestaltung und durch datenschutzfreundliche Voreinstellungen (Art. 25 DSGVO).

Zusammenarbeit mit Auftragsverarbeitern und Dritten

Sofern wir im Rahmen unserer Verarbeitung Daten gegenüber anderen Personen und Unternehmen (Auftragsverarbeitern oder Dritten) offenbaren, sie an diese übermitteln oder ihnen sonst Zugriff auf die Daten gewähren, erfolgt dies nur auf Grundlage einer gesetzlichen Erlaubnis (z.B. wenn eine Übermittlung der Daten an Dritte, wie an Zahlungsdienstleister, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO zur Vertragserfüllung erforderlich ist), Sie eingewilligt haben, eine rechtliche Verpflichtung dies vorsieht oder auf Grundlage unserer berechtigten Interessen (z.B. beim Einsatz von Beauftragten, Webhostern, etc.). Sofern wir Dritte mit der Verarbeitung von Daten auf Grundlage eines sog. „Auftragsverarbeitungsvertrages“ beauftragen, geschieht dies auf Grundlage des Art. 28 DSGVO.

Übermittlungen in Drittländer

Sofern wir Daten in einem Drittland (d.h. außerhalb der Europäischen Union (EU) oder des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR)) verarbeiten oder dies im Rahmen der Inanspruchnahme von Diensten Dritter oder Offenlegung, bzw. Übermittlung von Daten an Dritte geschieht, erfolgt dies nur, wenn es zur Erfüllung unserer (vor)vertraglichen Pflichten, auf Grundlage Ihrer Einwilligung, aufgrund einer rechtlichen Verpflichtung oder auf Grundlage unserer berechtigten Interessen geschieht. Vorbehaltlich gesetzlicher oder vertraglicher Erlaubnisse, verarbeiten oder lassen wir die Daten in einem Drittland nur beim Vorliegen der besonderen Voraussetzungen der Art. 44 ff. DSGVO verarbeiten. D.h. die Verarbeitung erfolgt z.B. auf Grundlage besonderer Garantien, wie der offiziell anerkannten Feststellung eines der EU entsprechenden Datenschutzniveaus (z.B. für die USA durch das „Privacy Shield“) oder Beachtung offiziell anerkannter spezieller vertraglicher Verpflichtungen (so genannte „Standardvertragsklauseln“).

Rechte der betroffenen Personen

Sie haben das Recht, eine Bestätigung darüber zu verlangen, ob betreffende Daten verarbeitet werden und auf Auskunft über diese Daten sowie auf weitere Informationen und Kopie der Daten entsprechend Art. 15 DSGVO. Sie haben entsprechend. Art. 16 DSGVO das Recht, die Vervollständigung der Sie betreffenden Daten oder die Berichtigung der Sie betreffenden unrichtigen Daten zu verlangen. Sie haben nach Maßgabe des Art. 17 DSGVO das Recht zu verlangen, dass betreffende Daten unverzüglich gelöscht werden, bzw. alternativ nach Maßgabe des Art. 18 DSGVO eine Einschränkung der Verarbeitung der Daten zu verlangen. Sie haben das Recht zu verlangen, dass die Sie betreffenden Daten, die Sie uns bereitgestellt haben nach Maßgabe des Art. 20 DSGVO zu erhalten und deren Übermittlung an andere Verantwortliche zu fordern. Sie haben ferner gem. Art. 77 DSGVO das Recht, eine Beschwerde bei der zuständigen Aufsichtsbehörde einzureichen.

Widerrufsrecht

Sie haben das Recht, erteilte Einwilligungen gem. Art. 7 Abs. 3 DSGVO mit Wirkung für die Zukunft zu widerrufen

Widerspruchsrecht

Sie können der künftigen Verarbeitung der Sie betreffenden Daten nach Maßgabe des Art. 21 DSGVO jederzeit widersprechen. Der Widerspruch kann insbesondere gegen die Verarbeitung für Zwecke der Direktwerbung erfolgen.

Cookies und Widerspruchsrecht bei Direktwerbung

Als „Cookies“ werden kleine Dateien bezeichnet, die auf Rechnern der Nutzer gespeichert werden. Innerhalb der Cookies können unterschiedliche Angaben gespeichert werden. Ein Cookie dient primär dazu, die Angaben zu einem Nutzer (bzw. dem Gerät auf dem das Cookie gespeichert ist) während oder auch nach seinem Besuch innerhalb eines Onlineangebotes zu speichern. Als temporäre Cookies, bzw. „Session-Cookies“ oder „transiente Cookies“, werden Cookies bezeichnet, die gelöscht werden, nachdem ein Nutzer ein Onlineangebot verlässt und seinen Browser schließt. In einem solchen Cookie kann z.B. der Inhalt eines Warenkorbs in einem Onlineshop oder ein Login-Status gespeichert werden. Als „permanent“ oder „persistent“ werden Cookies bezeichnet, die auch nach dem Schließen des Browsers gespeichert bleiben. So kann z.B. der Login-Status gespeichert werden, wenn die Nutzer diese nach mehreren Tagen aufsuchen. Ebenso können in einem solchen Cookie die Interessen der Nutzer gespeichert werden, die für Reichweitenmessung oder Marketingzwecke verwendet werden. Als „Third-Party-Cookie“ werden Cookies bezeichnet, die von anderen Anbietern als dem Verantwortlichen, der das Onlineangebot betreibt, angeboten werden (andernfalls, wenn es nur dessen Cookies sind spricht man von „First-Party Cookies“). Wir können temporäre und permanente Cookies einsetzen und klären hierüber im Rahmen unserer Datenschutzerklärung auf. Falls die Nutzer nicht möchten, dass Cookies auf ihrem Rechner gespeichert werden, werden sie gebeten die entsprechende Option in den Systemeinstellungen ihres Browsers zu deaktivieren. Gespeicherte Cookies können in den Systemeinstellungen des Browsers gelöscht werden. Der Ausschluss von Cookies kann zu Funktionseinschränkungen dieses Onlineangebotes führen. Ein genereller Widerspruch gegen den Einsatz der zu Zwecken des Onlinemarketing eingesetzten Cookies kann bei einer Vielzahl der Dienste, vor allem im Fall des Trackings, über die US-amerikanische Seite http://www.aboutads.info/choices/ oder die EU-Seite http://www.youronlinechoices.com/ erklärt werden. Des Weiteren kann die Speicherung von Cookies mittels deren Abschaltung in den Einstellungen des Browsers erreicht werden. Bitte beachten Sie, dass dann gegebenenfalls nicht alle Funktionen dieses Onlineangebotes genutzt werden können.

Löschung von Daten

Die von uns verarbeiteten Daten werden nach Maßgabe der Art. 17 und 18 DSGVO gelöscht oder in ihrer Verarbeitung eingeschränkt. Sofern nicht im Rahmen dieser Datenschutzerklärung ausdrücklich angegeben, werden die bei uns gespeicherten Daten gelöscht, sobald sie für ihre Zweckbestimmung nicht mehr erforderlich sind und der Löschung keine gesetzlichen Aufbewahrungspflichten entgegenstehen. Sofern die Daten nicht gelöscht werden, weil sie für andere und gesetzlich zulässige Zwecke erforderlich sind, wird deren Verarbeitung eingeschränkt. D.h. die Daten werden gesperrt und nicht für andere Zwecke verarbeitet. Das gilt z.B. für Daten, die aus handels- oder steuerrechtlichen Gründen aufbewahrt werden müssen. Nach gesetzlichen Vorgaben in Deutschland, erfolgt die Aufbewahrung insbesondere für 10 Jahre gemäß §§ 147 Abs. 1 AO, 257 Abs. 1 Nr. 1 und 4, Abs. 4 HGB (Bücher, Aufzeichnungen, Lageberichte, Buchungsbelege, Handelsbücher, für Besteuerung relevanter Unterlagen, etc.) und 6 Jahre gemäß § 257 Abs. 1 Nr. 2 und 3, Abs. 4 HGB (Handelsbriefe). Nach gesetzlichen Vorgaben in Österreich erfolgt die Aufbewahrung insbesondere für 7 J gemäß § 132 Abs. 1 BAO (Buchhaltungsunterlagen, Belege/Rechnungen, Konten, Belege, Geschäftspapiere, Aufstellung der Einnahmen und Ausgaben, etc.), für 22 Jahre im Zusammenhang mit Grundstücken und für 10 Jahre bei Unterlagen im Zusammenhang mit elektronisch erbrachten Leistungen, Telekommunikations-, Rundfunk- und Fernsehleistungen, die an Nichtunternehmer in EU-Mitgliedstaaten erbracht werden und für die der Mini-One-Stop-Shop (MOSS) in Anspruch genommen wird.

Bestellabwicklung im Onlineshop und Kundenkonto

Wir verarbeiten die Daten unserer Kunden im Rahmen der Bestellvorgänge in unserem Onlineshop, um ihnen die Auswahl und die Bestellung der gewählten Produkte und Leistungen, sowie deren Bezahlung und Zustellung, bzw. Ausführung zu ermöglichen. Zu den verarbeiteten Daten gehören Bestandsdaten, Kommunikationsdaten, Vertragsdaten, Zahlungsdaten und zu den von der Verarbeitung betroffenen Personen gehören unsere Kunden, Interessenten und sonstige Geschäftspartner. Die Verarbeitung erfolgt zum Zweck der Erbringung von Vertragsleistungen im Rahmen des Betriebs eines Onlineshops, Abrechnung, Auslieferung und der Kundenservices. Hierbei setzen wir Session Cookies für die Speicherung des Warenkorb-Inhalts und permanente Cookies für die Speicherung des Login-Status ein. Die Verarbeitung erfolgt auf Grundlage des Art. 6 Abs. 1 lit. b (Durchführung Bestellvorgänge) und c (Gesetzlich erforderliche Archivierung) DSGVO. Dabei sind die als erforderlich gekennzeichneten Angaben zur Begründung und Erfüllung des Vertrages erforderlich. Die Daten offenbaren wir gegenüber Dritten nur im Rahmen der Auslieferung, Zahlung oder im Rahmen der gesetzlichen Erlaubnisse und Pflichten gegenüber Rechtsberatern und Behörden. Die Daten werden in Drittländern nur dann verarbeitet, wenn dies zur Vertragserfüllung erforderlich ist (z.B. auf Kundenwunsch bei Auslieferung oder Zahlung). Nutzer können optional ein Nutzerkonto anlegen, indem sie insbesondere ihre Bestellungen einsehen können. Im Rahmen der Registrierung, werden die erforderlichen Pflichtangaben den Nutzern mitgeteilt. Die Nutzerkonten sind nicht öffentlich und können von Suchmaschinen nicht indexiert werden. Wenn Nutzer ihr Nutzerkonto gekündigt haben, werden deren Daten im Hinblick auf das Nutzerkonto gelöscht, vorbehaltlich deren Aufbewahrung ist aus handels- oder steuerrechtlichen Gründen entspr. Art. 6 Abs. 1 lit. c DSGVO notwendig. Angaben im Kundenkonto verbleiben bis zu dessen Löschung mit anschließender Archivierung im Fall einer rechtlichen Verpflichtung. Es obliegt den Nutzern, ihre Daten bei erfolgter Kündigung vor dem Vertragsende zu sichern. Im Rahmen der Registrierung und erneuter Anmeldungen sowie Inanspruchnahme unserer Onlinedienste, speichern wir die IP-Adresse und den Zeitpunkt der jeweiligen Nutzerhandlung. Die Speicherung erfolgt auf Grundlage unserer berechtigten Interessen, als auch der Nutzer an Schutz vor Missbrauch und sonstiger unbefugter Nutzung. Eine Weitergabe dieser Daten an Dritte erfolgt grundsätzlich nicht, außer sie ist zur Verfolgung unserer Ansprüche erforderlich oder es besteht hierzu eine gesetzliche Verpflichtung gem. Art. 6 Abs. 1 lit. c DSGVO. Die Löschung erfolgt nach Ablauf gesetzlicher Gewährleistungs- und vergleichbarer Pflichten, die Erforderlichkeit der Aufbewahrung der Daten wird alle drei Jahre überprüft; im Fall der gesetzlichen Archivierungspflichten erfolgt die Löschung nach deren Ablauf (Ende handelsrechtlicher (6 Jahre) und steuerrechtlicher (10 Jahre) Aufbewahrungspflicht).

Versanddienstleistungen

Um unseren Kunden die Ware liefern zu können, werden Name, Lieferadresse und ggf. Warenbezeichnung an unseren Versandpartner übermittelt. Unsere Versandpartner sind:

  • SendCloud GmbH, Kanalstr. 10, 80538 München, Deutschland (https://www.sendcloud.de/datenschutz/)
  • DHL Paket (Austria) GmbH, Brunner Straße 65, 1230 Wien, Österreich (https://www.dhlpaket.at/de/datenschutz.html)
  • Österreichische Post Aktiengesellschaft, Unternehmenszentrale, Rochusplatz 1, 1030 Wien, Österreich (https://www.post.at/footer_allgemein_rechtliche_hinweise.php)

Externe Zahlungsdienstleister

Wir setzen externe Zahlungsdienstleister ein, über deren Plattformen die Nutzer und wir Zahlungstransaktionen vornehmen können (z.B., jeweils mit Link zur Datenschutzerklärung, Paypal (https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full), Klarna (https://www.klarna.com/de/datenschutz/), Visa (https://www.visa.de/datenschutz), Mastercard (https://www.mastercard.de/de-de/datenschutz.html) Im Rahmen der Erfüllung von Verträgen setzen wir die Zahlungsdienstleister auf Grundlage des Art. 6 Abs. 1 lit. b. DSGVO ein. Im Übrigen setzen wir externe Zahlungsdienstleister auf Grundlage unserer berechtigten Interessen gem. Art. 6 Abs. 1 lit. f. DSGVO ein, um unseren Nutzern effektive und sichere Zahlungsmöglichkeit zu bieten. Zu den, durch die Zahlungsdienstleister verarbeiteten Daten gehören Bestandsdaten, wie z.B. der Name und die Adresse, Bankdaten, wie z.B. Kontonummern oder Kreditkartennummern, Passwörter, TANs und Prüfsummen sowie die Vertrags-, Summen und empfängerbezogenen Angaben. Die Angaben sind erforderlich, um die Transaktionen durchzuführen. Die eingegebenen Daten werden jedoch nur durch die Zahlungsdienstleister verarbeitet und bei diesen gespeichert. D.h. wir erhalten keine konto- oder kreditkartenbezogenen Informationen, sondern lediglich Informationen mit Bestätigung oder Negativbeauskunftung der Zahlung. Unter Umständen werden die Daten seitens der Zahlungsdienstleister an Wirtschaftsauskunfteien übermittelt. Diese Übermittlung bezweckt die Identitäts- und Bonitätsprüfung. Hierzu verweisen wir auf die AGB und Datenschutzhinweise der Zahlungsdienstleister. Für die Zahlungsgeschäfte gelten die Geschäftsbedingungen und die Datenschutzhinweise der jeweiligen Zahlungsdienstleister, welche innerhalb der jeweiligen Webseiten, bzw. Transaktionsapplikationen abrufbar sind. Wir verweisen auf diese ebenfalls zwecks weiterer Informationen und Geltendmachung von Widerrufs-, Auskunfts- und anderen Betroffenenrechten.

Administration, Finanzbuchhaltung, Büroorganisation, Kontaktverwaltung

Wir verarbeiten Daten im Rahmen von Verwaltungsaufgaben sowie Organisation unseres Betriebs, Finanzbuchhaltung und Befolgung der gesetzlichen Pflichten, wie z.B. der Archivierung. Hierbei verarbeiten wir dieselben Daten, die wir im Rahmen der Erbringung unserer vertraglichen Leistungen verarbeiten. Die Verarbeitungsgrundlagen sind Art. 6 Abs. 1 lit. c. DSGVO, Art. 6 Abs. 1 lit. f. DSGVO. Von der Verarbeitung sind Kunden, Interessenten, Geschäftspartner und Websitebesucher betroffen. Der Zweck und unser Interesse an der Verarbeitung liegt in der Administration, Finanzbuchhaltung, Büroorganisation, Archivierung von Daten, also Aufgaben die der Aufrechterhaltung unserer Geschäftstätigkeiten, Wahrnehmung unserer Aufgaben und Erbringung unserer Leistungen dienen. Die Löschung der Daten im Hinblick auf vertragliche Leistungen und die vertragliche Kommunikation entspricht den, bei diesen Verarbeitungstätigkeiten genannten Angaben. Wir offenbaren oder übermitteln hierbei Daten an die Finanzverwaltung, Berater, wie z.B., Steuerberater oder Wirtschaftsprüfer sowie weitere Gebührenstellen und Zahlungsdienstleister. Ferner speichern wir auf Grundlage unserer betriebswirtschaftlichen Interessen Angaben zu Lieferanten, Veranstaltern und sonstigen Geschäftspartnern, z.B. zwecks späterer Kontaktaufnahme. Diese mehrheitlich unternehmensbezogenen Daten, speichern wir grundsätzlich dauerhaft.

Betriebswirtschaftliche Analysen und Marktforschung

Um unser Geschäft wirtschaftlich betreiben, Markttendenzen, Wünsche der Vertragspartner und Nutzer erkennen zu können, analysieren wir die uns vorliegenden Daten zu Geschäftsvorgängen, Verträgen, Anfragen, etc. Wir verarbeiten dabei Bestandsdaten, Kommunikationsdaten, Vertragsdaten, Zahlungsdaten, Nutzungsdaten, Metadaten auf Grundlage des Art. 6 Abs. 1 lit. f. DSGVO, wobei zu den betroffenen Personen Vertragspartner, Interessenten, Kunden, Besucher und Nutzer unseres Onlineangebotes gehören. Die Analysen erfolgen zum Zweck betriebswirtschaftlicher Auswertungen, des Marketings und der Marktforschung. Dabei können wir die Profile der registrierten Nutzer mit Angaben, z.B. zu deren in Anspruch genommenen Leistungen, berücksichtigen. Die Analysen dienen uns zur Steigerung der Nutzerfreundlichkeit, der Optimierung unseres Angebotes und der Betriebswirtschaftlichkeit. Die Analysen dienen alleine uns und werden nicht extern offenbart, sofern es sich nicht um anonyme Analysen mit zusammengefassten Werten handelt. Sofern diese Analysen oder Profile personenbezogen sind, werden sie mit Kündigung der Nutzer gelöscht oder anonymisiert, sonst nach zwei Jahren ab Vertragsschluss. Im Übrigen werden die gesamtbetriebswirtschaftlichen Analysen und allgemeine Tendenzbestimmungen nach Möglichkeit anonym erstellt.

Registrierfunktion

Nutzer können ein Nutzerkonto anlegen. Im Rahmen der Registrierung werden die erforderlichen Pflichtangaben den Nutzern mitgeteilt und auf Grundlage des Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO zu Zwecken der Bereitstellung des Nutzerkontos verarbeitet. Zu den verarbeiteten Daten gehören insbesondere die Login-Informationen (Name, Passwort sowie eine E-Mailadresse). Die im Rahmen der Registrierung eingegebenen Daten werden für die Zwecke der Nutzung des Nutzerkontos und dessen Zwecks verwendet. Die Nutzer können über Informationen, die für deren Nutzerkonto relevant sind, wie z.B. technische Änderungen, per E-Mail informiert werden. Wenn Nutzer ihr Nutzerkonto gekündigt haben, werden deren Daten im Hinblick auf das Nutzerkonto, vorbehaltlich einer gesetzlichen Aufbewahrungspflicht, gelöscht. Es obliegt den Nutzern, ihre Daten bei erfolgter Kündigung vor dem Vertragsende zu sichern. Wir sind berechtigt, sämtliche während der Vertragsdauer gespeicherten Daten des Nutzers unwiederbringlich zu löschen. Im Rahmen der Inanspruchnahme unserer Registrierungs- und Anmeldefunktionen sowie der Nutzung des Nutzerkontos, speichern wir die IP-Adresse und den Zeitpunkt der jeweiligen Nutzerhandlung. Die Speicherung erfolgt auf Grundlage unserer berechtigten Interessen, als auch der Nutzer an Schutz vor Missbrauch und sonstiger unbefugter Nutzung. Eine Weitergabe dieser Daten an Dritte erfolgt grundsätzlich nicht, außer sie ist zur Verfolgung unserer Ansprüche erforderlich oder es besteht hierzu besteht eine gesetzliche Verpflichtung gem. Art. 6 Abs. 1 lit. c. DSGVO. Die IP-Adressen werden spätestens nach 7 Tagen anonymisiert oder gelöscht.

Kommentare und Beiträge

Wenn Nutzer Kommentare oder sonstige Beiträge hinterlassen, können ihre IP-Adressen auf Grundlage unserer berechtigten Interessen im Sinne des Art. 6 Abs. 1 lit. f. DSGVO für 7 Tage gespeichert werden. Das erfolgt zu unserer Sicherheit, falls jemand in Kommentaren und Beiträgen widerrechtliche Inhalte hinterlässt (Beleidigungen, verbotene politische Propaganda, etc.). In diesem Fall können wir selbst für den Kommentar oder Beitrag belangt werden und sind daher an der Identität des Verfassers interessiert. Des Weiteren behalten wir uns vor, auf Grundlage unserer berechtigten Interessen gem. Art. 6 Abs. 1 lit. f. DSGVO, die Angaben der Nutzer zwecks Spamerkennung zu verarbeiten. Auf derselben Rechtsgrundlage behalten wir uns vor, im Fall von Umfragen die IP-Adressen der Nutzer für deren Dauer zu speichern und Cookies zu verwenden, um Mehrfachabstimmungen zu vermeiden. Die im Rahmen der Kommentare und Beiträge angegebenen Daten, werden von uns bis zum Widerspruch der Nutzer dauerhaft gespeichert.

Akismet Anti-Spam-Prüfung

Unser Onlineangebot nutzt den Dienst „Akismet“, der von der Automattic Inc., 60 29th Street #343, San Francisco, CA 94110, USA, angeboten wird. Die Nutzung erfolgt auf Grundlage unserer berechtigten Interessen im Sinne des Art. 6 Abs. 1 lit. f) DSGVO. Mit Hilfe dieses Dienstes werden Kommentare echter Menschen von Spam-Kommentaren unterschieden. Dazu werden alle Kommentarangaben an einen Server in den USA verschickt, wo sie analysiert und für Vergleichszwecke vier Tage lang gespeichert werden. Ist ein Kommentar als Spam eingestuft worden, werden die Daten über diese Zeit hinaus gespeichert. Zu diesen Angaben gehören der eingegebene Name, die Emailadresse, die IP-Adresse, der Kommentarinhalt, der Referrer, Angaben zum verwendeten Browser sowie dem Computersystem und die Zeit des Eintrags. Nähere Informationen zur Erhebung und Nutzung der Daten durch Akismet finden sich in den Datenschutzhinweisen von Automattic: https://automattic.com/privacy/. Nutzer können gerne Pseudonyme nutzen, oder auf die Eingabe des Namens oder der Emailadresse verzichten. Sie können die Übertragung der Daten komplett verhindern, indem Sie unser Kommentarsystem nicht nutzen. Das wäre schade, aber leider sehen wir sonst keine Alternativen, die ebenso effektiv arbeiten.

Abruf von Profilbildern bei Gravatar

Wir setzen innerhalb unseres Onlineangebotes und insbesondere im Blog den Dienst Gravatar der Automattic Inc., 60 29th Street #343, San Francisco, CA 94110, USA, ein. Gravatar ist ein Dienst, bei dem sich Nutzer anmelden und Profilbilder und ihre E-Mailadressen hinterlegen können. Wenn Nutzer mit der jeweiligen E-Mailadresse auf anderen Onlinepräsenzen (vor allem in Blogs) Beiträge oder Kommentare hinterlassen, können so deren Profilbilder neben den Beiträgen oder Kommentaren dargestellt werden. Hierzu wird die von den Nutzern mitgeteilte E-Mailadresse an Gravatar zwecks Prüfung, ob zu ihr ein Profil gespeichert ist, verschlüsselt übermittelt. Dies ist der einzige Zweck der Übermittlung der E-Mailadresse und sie wird nicht für andere Zwecke verwendet, sondern danach gelöscht. Die Nutzung von Gravatar erfolgt auf Grundlage unserer berechtigten Interessen im Sinne des Art. 6 Abs. 1 lit. f) DSGVO, da wir mit Hilfe von Gravatar den Beitrags- und Kommentarverfassern die Möglichkeit bieten ihre Beiträge mit einem Profilbild zu personalisieren. Durch die Anzeige der Bilder bringt Gravatar die IP-Adresse der Nutzer in Erfahrung, da dies für eine Kommunikation zwischen einem Browser und einem Onlineservice notwendig ist. Nähere Informationen zur Erhebung und Nutzung der Daten durch Gravatar finden sich in den Datenschutzhinweisen von Automattic: https://automattic.com/privacy/. Wenn Nutzer nicht möchten, dass ein mit Ihrer E-Mail-Adresse bei Gravatar verknüpftes Benutzerbild in den Kommentaren erscheint, sollten Sie zum Kommentieren eine E-Mail-Adresse nutzen, welche nicht bei Gravatar hinterlegt ist. Wir weisen ferner darauf hin, dass es auch möglich ist eine anonyme oder gar keine E-Mailadresse zu verwenden, falls die Nutzer nicht wünschen, dass die eigene E-Mailadresse an Gravatar übersendet wird. Nutzer können die Übertragung der Daten komplett verhindern, indem Sie unser Kommentarsystem nicht nutzen.

Kontaktaufnahme

Bei der Kontaktaufnahme mit uns (z.B. per Kontaktformular, E-Mail, Telefon oder via sozialer Medien) werden die Angaben des Nutzers zur Bearbeitung der Kontaktanfrage und deren Abwicklung gem. Art. 6 Abs. 1 lit. b. (im Rahmen vertraglicher-/vorvertraglicher Beziehungen), Art. 6 Abs. 1 lit. f. (andere Anfragen) DSGVO verarbeitet.. Die Angaben der Nutzer können in einem Customer-Relationship-Management System (“CRM System”) oder vergleichbarer Anfragenorganisation gespeichert werden. Wir löschen die Anfragen, sofern diese nicht mehr erforderlich sind. Wir überprüfen die Erforderlichkeit alle zwei Jahre; Ferner gelten die gesetzlichen Archivierungspflichten.

Newsletter

Mit den nachfolgenden Hinweisen informieren wir Sie über die Inhalte unseres Newsletters sowie das Anmelde-, Versand- und das statistische Auswertungsverfahren sowie Ihre Widerspruchsrechte auf. Indem Sie unseren Newsletter abonnieren, erklären Sie sich mit dem Empfang und den beschriebenen Verfahren einverstanden. Inhalt des Newsletters: Wir versenden Newsletter, E-Mails und weitere elektronische Benachrichtigungen mit werblichen Informationen (nachfolgend „Newsletter“) nur mit der Einwilligung der Empfänger oder einer gesetzlichen Erlaubnis. Sofern im Rahmen einer Anmeldung zum Newsletter dessen Inhalte konkret umschrieben werden, sind sie für die Einwilligung der Nutzer maßgeblich. Im Übrigen enthalten unsere Newsletter Informationen zu unseren Produkten und sie begleitenden Informationen (z.B. Sicherheitshinweise), Angeboten, Aktionen und unser Unternehmen. Double-Opt-In und Protokollierung: Die Anmeldung zu unserem Newsletter erfolgt in einem sog. Double-Opt-In-Verfahren. D.h. Sie erhalten nach der Anmeldung eine E-Mail, in der Sie um die Bestätigung Ihrer Anmeldung gebeten werden. Diese Bestätigung ist notwendig, damit sich niemand mit fremden E-Mailadressen anmelden kann. Die Anmeldungen zum Newsletter werden protokolliert, um den Anmeldeprozess entsprechend den rechtlichen Anforderungen nachweisen zu können. Hierzu gehört die Speicherung des Anmelde- und des Bestätigungszeitpunkts, als auch der IP-Adresse. Ebenso werden die Änderungen Ihrer bei dem Versanddienstleister gespeicherten Daten protokolliert. Anmeldedaten: Um sich für den Newsletter anzumelden, reicht es aus, wenn Sie Ihre E-Mailadresse angeben. Optional bitten wir Sie einen Namen, zwecks persönlicher Ansprache im Newsletters anzugeben. Der Versand des Newsletters und die mit ihm verbundene Erfolgsmessung erfolgen auf Grundlage einer Einwilligung der Empfänger gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a, Art. 7 DSGVO i.V.m § 107 Abs. 2 TKG oder falls eine Einwilligung nicht erforderlich ist, auf Grundlage unserer berechtigten Interessen am Direktmarketing gem. Art. 6 Abs. 1 lt. f. DSGVO i.V.m. § 107 Abs. 2 u. 3 TKG. Die Protokollierung des Anmeldeverfahrens erfolgt auf Grundlage unserer berechtigten Interessen gem. Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Unser Interesse richtet sich auf den Einsatz eines nutzerfreundlichen sowie sicheren Newslettersystems, das sowohl unseren geschäftlichen Interessen dient, als auch den Erwartungen der Nutzer entspricht und uns ferner den Nachweis von Einwilligungen erlaubt. Kündigung/Widerruf – Sie können den Empfang unseres Newsletters jederzeit kündigen, d.h. Ihre Einwilligungen widerrufen. Einen Link zur Kündigung des Newsletters finden Sie am Ende eines jeden Newsletters. Wir können die ausgetragenen E-Mailadressen bis zu drei Jahren auf Grundlage unserer berechtigten Interessen speichern bevor wir sie löschen, um eine ehemals gegebene Einwilligung nachweisen zu können. Die Verarbeitung dieser Daten wird auf den Zweck einer möglichen Abwehr von Ansprüchen beschränkt. Ein individueller Löschungsantrag ist jederzeit möglich, sofern zugleich das ehemalige Bestehen einer Einwilligung bestätigt wird.

Newsletter – CleverReach

Der Versand der Newsletter erfolgt mittels des Versanddienstleisters CleverReach GmbH & Co. KG, Mühlenstr. 43, 26180 Rastede, Deutschland. Die Datenschutzbestimmungen des Versanddienstleisters können Sie hier einsehen: https://www.cleverreach.com/de/datenschutz/. Der Versanddienstleister wird auf Grundlage unserer berechtigten Interessen gem. Art. 6 Abs. 1 lit. f. DSGVO und eines Auftragsverarbeitungsvertrages gem. Art. 28 Abs. 3 S. 1 DSGVO eingesetzt. Der Versanddienstleister kann die Daten der Empfänger in pseudonymer Form, d.h. ohne Zuordnung zu einem Nutzer, zur Optimierung oder Verbesserung der eigenen Services nutzen, z.B. zur technischen Optimierung des Versandes und der Darstellung der Newsletter oder für statistische Zwecke verwenden. Der Versanddienstleister nutzt die Daten unserer Newsletterempfänger jedoch nicht, um diese selbst anzuschreiben oder um die Daten an Dritte weiterzugeben.

Newsletter – Erfolgsmessung

Die Newsletter enthalten einen sog. „web-beacon“, d.h. eine pixelgroße Datei, die beim Öffnen des Newsletters von unserem Server, bzw. sofern wir einen Versanddienstleister einsetzen, von dessen Server abgerufen wird. Im Rahmen dieses Abrufs werden zunächst technische Informationen, wie Informationen zum Browser und Ihrem System, als auch Ihre IP-Adresse und Zeitpunkt des Abrufs erhoben. Diese Informationen werden zur technischen Verbesserung der Services anhand der technischen Daten oder der Zielgruppen und ihres Leseverhaltens anhand derer Abruforte (die mit Hilfe der IP-Adresse bestimmbar sind) oder der Zugriffszeiten genutzt. Zu den statistischen Erhebungen gehört ebenfalls die Feststellung, ob die Newsletter geöffnet werden, wann sie geöffnet werden und welche Links geklickt werden. Diese Informationen können aus technischen Gründen zwar den einzelnen Newsletterempfängern zugeordnet werden. Es ist jedoch weder unser Bestreben, noch, sofern eingesetzt, das des Versanddienstleisters, einzelne Nutzer zu beobachten. Die Auswertungen dienen uns viel mehr dazu, die Lesegewohnheiten unserer Nutzer zu erkennen und unsere Inhalte auf sie anzupassen oder unterschiedliche Inhalte entsprechend den Interessen unserer Nutzer zu versenden. Ein getrennter Widerruf der Erfolgsmessung ist leider nicht möglich, in diesem Fall muss das gesamte Newsletterabonnement gekündigt werden.

Hosting und E-Mail-Versand

Die von uns in Anspruch genommenen Hosting-Leistungen dienen der Zurverfügungstellung der folgenden Leistungen: Infrastruktur- und Plattformdienstleistungen, Rechenkapazität, Speicherplatz und Datenbankdienste, E-Mail-Versand, Sicherheitsleistungen sowie technische Wartungsleistungen, die wir zum Zwecke des Betriebs dieses Onlineangebotes einsetzen. Hierbei verarbeiten wir, bzw. unser Hostinganbieter Bestandsdaten, Kontaktdaten, Inhaltsdaten, Vertragsdaten, Nutzungsdaten, Meta- und Kommunikationsdaten von Kunden, Interessenten und Besuchern dieses Onlineangebotes auf Grundlage unserer berechtigten Interessen an einer effizienten und sicheren Zurverfügungstellung dieses Onlineangebotes gem. Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO i.V.m. Art. 28 DSGVO (Abschluss Auftragsverarbeitungsvertrag).

Google Analytics

Wir setzen auf Grundlage unserer berechtigten Interessen (d.h. Interesse an der Analyse, Optimierung und wirtschaftlichem Betrieb unseres Onlineangebotes im Sinne des Art. 6 Abs. 1 lit. f. DSGVO) Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google LLC („Google“) ein. Google verwendet Cookies. Die durch das Cookie erzeugten Informationen über Benutzung des Onlineangebotes durch die Nutzer werden in der Regel an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gespeichert. Google ist unter dem Privacy-Shield-Abkommen zertifiziert und bietet hierdurch eine Garantie, das europäische Datenschutzrecht einzuhalten (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active). Google wird diese Informationen in unserem Auftrag benutzen, um die Nutzung unseres Onlineangebotes durch die Nutzer auszuwerten, um Reports über die Aktivitäten innerhalb dieses Onlineangebotes zusammenzustellen und um weitere, mit der Nutzung dieses Onlineangebotes und der Internetnutzung verbundene Dienstleistungen, uns gegenüber zu erbringen. Dabei können aus den verarbeiteten Daten pseudonyme Nutzungsprofile der Nutzer erstellt werden. Wir setzen Google Analytics nur mit aktivierter IP-Anonymisierung ein. Das bedeutet, die IP-Adresse der Nutzer wird von Google innerhalb von Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder in anderen Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum gekürzt. Nur in Ausnahmefällen wird die volle IP-Adresse an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gekürzt. Die von dem Browser des Nutzers übermittelte IP-Adresse wird nicht mit anderen Daten von Google zusammengeführt. Die Nutzer können die Speicherung der Cookies durch eine entsprechende Einstellung ihrer Browser-Software verhindern; die Nutzer können darüber hinaus die Erfassung der durch das Cookie erzeugten und auf ihre Nutzung des Onlineangebotes bezogenen Daten an Google sowie die Verarbeitung dieser Daten durch Google verhindern, indem sie das unter folgendem Link verfügbare Browser-Plugin herunterladen und installieren: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. Weitere Informationen zur Datennutzung durch Google, Einstellungs- und Widerspruchsmöglichkeiten, erfahren Sie in der Datenschutzerklärung von Google (https://policies.google.com/technologies/ads) sowie in den Einstellungen für die Darstellung von Werbeeinblendungen durch Google (https://adssettings.google.com/authenticated). Die personenbezogenen Daten der Nutzer werden nach 14 Monaten gelöscht oder anonymisiert. Click here to deactivate Google Analytics

Zielgruppenbildung mit Google Analytics

Wir setzen Google Analytics ein, um die durch innerhalb von Werbediensten Googles und seiner Partner geschalteten Anzeigen, nur solchen Nutzern anzuzeigen, die auch ein Interesse an unserem Onlineangebot gezeigt haben oder die bestimmte Merkmale (z.B. Interessen an bestimmten Themen oder Produkten, die anhand der besuchten Webseiten bestimmt werden) aufweisen, die wir an Google übermitteln (sog. „Remarketing-“, bzw. „Google-Analytics-Audiences“). Mit Hilfe der Remarketing Audiences möchten wir auch sicherstellen, dass unsere Anzeigen dem potentiellen Interesse der Nutzer entsprechen.

Google AdWords und Conversion-Messung

Wir nutzen auf Grundlage unserer berechtigten Interessen (d.h. Interesse an der Analyse, Optimierung und wirtschaftlichem Betrieb unseres Onlineangebotes im Sinne des Art. 6 Abs. 1 lit. f. DSGVO) die Dienste der Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, („Google“). Google ist unter dem Privacy-Shield-Abkommen zertifiziert und bietet hierdurch eine Garantie, das europäische Datenschutzrecht einzuhalten (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active). Wir nutzen das Onlinemarketingverfahren Google “AdWords”, um Anzeigen im Google-Werbe-Netzwerk zu platzieren (z.B., in Suchergebnissen, in Videos, auf Webseiten, etc.), damit sie Nutzern angezeigt werden, die ein mutmaßliches Interesse an den Anzeigen haben. Dies erlaubt uns Anzeigen für und innerhalb unseres Onlineangebotes gezielter anzuzeigen, um Nutzern nur Anzeigen zu präsentieren, die potentiell deren Interessen entsprechen. Falls einem Nutzer z.B. Anzeigen für Produkte angezeigt werden, für die er sich auf anderen Onlineangeboten interessiert hat, spricht man hierbei vom „Remarketing“. Zu diesen Zwecken wird bei Aufruf unserer und anderer Webseiten, auf denen das Google-Werbe-Netzwerk aktiv ist, unmittelbar durch Google ein Code von Google ausgeführt und es werden sog. (Re)marketing-Tags (unsichtbare Grafiken oder Code, auch als “Web Beacons” bezeichnet) in die Webseite eingebunden. Mit deren Hilfe wird auf dem Gerät der Nutzer ein individuelles Cookie, d.h. eine kleine Datei abgespeichert (statt Cookies können auch vergleichbare Technologien verwendet werden). In dieser Datei wird vermerkt, welche Webseiten der Nutzer aufgesucht, für welche Inhalte er sich interessiert und welche Angebote der Nutzer geklickt hat, ferner technische Informationen zum Browser und Betriebssystem, verweisende Webseiten, Besuchszeit sowie weitere Angaben zur Nutzung des Onlineangebotes. Ferner erhalten wir ein individuelles „Conversion-Cookie“. Die mit Hilfe des Cookies eingeholten Informationen dienen Google dazu, Conversion-Statistiken für uns zu erstellen. Wir erfahren jedoch nur die anonyme Gesamtanzahl der Nutzer, die auf unsere Anzeige geklickt haben und zu einer mit einem Conversion-Tracking-Tag versehenen Seite weitergeleitet wurden. Wir erhalten jedoch keine Informationen, mit denen sich Nutzer persönlich identifizieren lassen. Die Daten der Nutzer werden im Rahmen des Google-Werbe-Netzwerks pseudonym verarbeitet. D.h. Google speichert und verarbeitet z.B. nicht den Namen oder E-Mailadresse der Nutzer, sondern verarbeitet die relevanten Daten cookie-bezogen innerhalb pseudonymer Nutzerprofile. D.h. aus der Sicht von Google werden die Anzeigen nicht für eine konkret identifizierte Person verwaltet und angezeigt, sondern für den Cookie-Inhaber, unabhängig davon wer dieser Cookie-Inhaber ist. Dies gilt nicht, wenn ein Nutzer Google ausdrücklich erlaubt hat, die Daten ohne diese Pseudonymisierung zu verarbeiten. Die über die Nutzer gesammelten Informationen werden an Google übermittelt und auf Googles Servern in den USA gespeichert. Weitere Informationen zur Datennutzung durch Google, Einstellungs- und Widerspruchsmöglichkeiten, erfahren Sie in der Datenschutzerklärung von Google (https://policies.google.com/technologies/ads) sowie in den Einstellungen für die Darstellung von Werbeeinblendungen durch Google (https://adssettings.google.com/authenticated)

Facebook-Pixel, Custom Audiences und Facebook-Conversion

Innerhalb unseres Onlineangebotes wird aufgrund unserer berechtigten Interessen an Analyse, Optimierung und wirtschaftlichem Betrieb unseres Onlineangebotes und zu diesen Zwecken das sog. “Facebook-Pixel” des sozialen Netzwerkes Facebook, welches von der Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA, bzw. falls Sie in der EU ansässig sind, Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland betrieben wird (“Facebook”), eingesetzt. Facebook ist unter dem Privacy-Shield-Abkommen zertifiziert und bietet hierdurch eine Garantie, das europäische Datenschutzrecht einzuhalten (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active). Mit Hilfe des Facebook-Pixels ist es Facebook zum einen möglich, die Besucher unseres Onlineangebotes als Zielgruppe für die Darstellung von Anzeigen (sog. “Facebook-Ads”) zu bestimmen. Dementsprechend setzen wir das Facebook-Pixel ein, um die durch uns geschalteten Facebook-Ads nur solchen Facebook-Nutzern anzuzeigen, die auch ein Interesse an unserem Onlineangebot gezeigt haben oder die bestimmte Merkmale (z.B. Interessen an bestimmten Themen oder Produkten, die anhand der besuchten Webseiten bestimmt werden) aufweisen, die wir an Facebook übermitteln (sog. „Custom Audiences“). Mit Hilfe des Facebook-Pixels möchten wir auch sicherstellen, dass unsere Facebook-Ads dem potentiellen Interesse der Nutzer entsprechen und nicht belästigend wirken. Mit Hilfe des Facebook-Pixels können wir ferner die Wirksamkeit der Facebook-Werbeanzeigen für statistische und Marktforschungszwecke nachvollziehen, in dem wir sehen ob Nutzer nachdem Klick auf eine Facebook-Werbeanzeige auf unsere Website weitergeleitet wurden (sog. „Conversion“). Die Verarbeitung der Daten durch Facebook erfolgt im Rahmen von Facebooks Datenverwendungsrichtlinie. Dementsprechend generelle Hinweise zur Darstellung von Facebook-Ads, in der Datenverwendungsrichtlinie von Facebook: https://www.facebook.com/policy. Spezielle Informationen und Details zum Facebook-Pixel und seiner Funktionsweise erhalten Sie im Hilfebereich von Facebook: https://www.facebook.com/business/help/651294705016616. Sie können der Erfassung durch den Facebook-Pixel und Verwendung Ihrer Daten zur Darstellung von Facebook-Ads widersprechen. Um einzustellen, welche Arten von Werbeanzeigen Ihnen innerhalb von Facebook angezeigt werden, können Sie die von Facebook eingerichtete Seite aufrufen und dort die Hinweise zu den Einstellungen nutzungsbasierter Werbung befolgen: https://www.facebook.com/settings?tab=ads. Die Einstellungen erfolgen plattformunabhängig, d.h. sie werden für alle Geräte, wie Desktopcomputer oder mobile Geräte übernommen. Sie können dem Einsatz von Cookies, die der Reichweitenmessung und Werbezwecken dienen, ferner über die Deaktivierungsseite der Netzwerkwerbeinitiative (http://optout.networkadvertising.org/) und zusätzlich die US-amerikanische Webseite (http://www.aboutads.info/choices) oder die europäische Webseite (http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices/) widersprechen. Click here to deactivate Facebook Pixel

Onlinepräsenzen in sozialen Medien

Wir unterhalten Onlinepräsenzen innerhalb sozialer Netzwerke und Plattformen, um mit den dort aktiven Kunden, Interessenten und Nutzern kommunizieren und sie dort über unsere Leistungen informieren zu können. Wir weisen darauf hin, dass dabei Daten der Nutzer außerhalb des Raumes der Europäischen Union verarbeitet werden können. Hierdurch können sich für die Nutzer Risiken ergeben, weil so z.B. die Durchsetzung der Rechte der Nutzer erschwert werden könnte. Im Hinblick auf US-Anbieter die unter dem Privacy-Shield zertifiziert sind, weisen wir darauf hin, dass sie sich damit verpflichten, die Datenschutzstandards der EU einzuhalten. Ferner werden die Daten der Nutzer im Regelfall für Marktforschungs- und Werbezwecke verarbeitet. So können z.B. aus dem Nutzungsverhalten und sich daraus ergebenden Interessen der Nutzer Nutzungsprofile erstellt werden. Die Nutzungsprofile können wiederum verwendet werden, um z.B. Werbeanzeigen innerhalb und außerhalb der Plattformen zu schalten, die mutmaßlich den Interessen der Nutzer entsprechen. Zu diesen Zwecken werden im Regelfall Cookies auf den Rechnern der Nutzer gespeichert, in denen das Nutzungsverhalten und die Interessen der Nutzer gespeichert werden. Ferner können in den Nutzungsprofilen auch Daten unabhängig der von den Nutzern verwendeten Geräte gespeichert werden (insbesondere wenn die Nutzer Mitglieder der jeweiligen Plattformen sind und bei diesen eingeloggt sind). Die Verarbeitung der personenbezogenen Daten der Nutzer erfolgt auf Grundlage unserer berechtigten Interessen an einer effektiven Information der Nutzer und Kommunikation mit den Nutzern gem. Art. 6 Abs. 1 lit. f. DSGVO. Falls die Nutzer von den jeweiligen Anbietern um eine Einwilligung in die Datenverarbeitung gebeten werden (d.h. ihr Einverständnis z.B. über das Anhaken eines Kontrollkästchens oder Bestätigung einer Schaltfläche erklären) ist die Rechtsgrundlage der Verarbeitung Art. 6 Abs. 1 lit. a., Art. 7 DSGVO. Für eine detaillierte Darstellung der jeweiligen Verarbeitungen und der Widerspruchsmöglichkeiten (Opt-Out), verweisen wir auf die nachfolgend verlinkten Angaben der Anbieter. Auch im Fall von Auskunftsanfragen und der Geltendmachung von Nutzerrechten, weisen wir darauf hin, dass diese am effektivsten bei den Anbietern geltend gemacht werden können. Nur die Anbieter haben jeweils Zugriff auf die Daten der Nutzer und können direkt entsprechende Maßnahmen ergreifen und Auskünfte geben. Sollten Sie dennoch Hilfe benötigen, dann können Sie sich an uns wenden. – Facebook (Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland) – Datenschutzerklärung: https://www.facebook.com/about/privacy/, Opt-Out: https://www.facebook.com/settings?tab=ads und http://www.youronlinechoices.com, Privacy Shield: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active. – Google/ YouTube (Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) – Datenschutzerklärung:  https://policies.google.com/privacy, Opt-Out: https://adssettings.google.com/authenticated, Privacy Shield: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active. – Instagram (Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, USA) – Datenschutzerklärung/ Opt-Out: http://instagram.com/about/legal/privacy/. – Twitter (Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA) – Datenschutzerklärung: https://twitter.com/de/privacy, Opt-Out: https://twitter.com/personalization, Privacy Shield: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TORzAAO&status=Active. – Pinterest (Pinterest Inc., 635 High Street, Palo Alto, CA, 94301, USA) – Datenschutzerklärung/ Opt-Out: https://about.pinterest.com/de/privacy-policy. – LinkedIn (LinkedIn Ireland Unlimited Company Wilton Place, Dublin 2, Irland) – Datenschutzerklärung https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy , Opt-Out: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out, Privacy Shield: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000L0UZAA0&status=Active. – Xing (XING AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg, Deutschland) – Datenschutzerklärung/ Opt-Out: https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung. – Wakalet (Wakelet Limited, 76 Quay Street, Manchester, M3 4PR, United Kingdom) – Datenschutzerklärung/ Opt-Out: https://wakelet.com/privacy.html.

Einbindung von Diensten und Inhalten Dritter

Wir setzen innerhalb unseres Onlineangebotes auf Grundlage unserer berechtigten Interessen (d.h. Interesse an der Analyse, Optimierung und wirtschaftlichem Betrieb unseres Onlineangebotes im Sinne des Art. 6 Abs. 1 lit. f. DSGVO) Inhalts- oder Serviceangebote von Drittanbietern ein, um deren Inhalte und Services, wie z.B. Videos oder Schriftarten einzubinden (nachfolgend einheitlich bezeichnet als “Inhalte”). Dies setzt immer voraus, dass die Drittanbieter dieser Inhalte, die IP-Adresse der Nutzer wahrnehmen, da sie ohne die IP-Adresse die Inhalte nicht an deren Browser senden könnten. Die IP-Adresse ist damit für die Darstellung dieser Inhalte erforderlich. Wir bemühen uns nur solche Inhalte zu verwenden, deren jeweilige Anbieter die IP-Adresse lediglich zur Auslieferung der Inhalte verwenden. Drittanbieter können ferner so genannte Pixel-Tags (unsichtbare Grafiken, auch als “Web Beacons” bezeichnet) für statistische oder Marketingzwecke verwenden. Durch die “Pixel-Tags” können Informationen, wie der Besucherverkehr auf den Seiten dieser Website ausgewertet werden. Die pseudonymen Informationen können ferner in Cookies auf dem Gerät der Nutzer gespeichert werden und unter anderem technische Informationen zum Browser und Betriebssystem, verweisende Webseiten, Besuchszeit sowie weitere Angaben zur Nutzung unseres Onlineangebotes enthalten, als auch mit solchen Informationen aus anderen Quellen verbunden werden.

Youtube

Wir binden die Videos der Plattform “YouTube” des Anbieters Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, ein. Datenschutzerklärung: https://www.google.com/policies/privacy/, Opt-Out: https://adssettings.google.com/authenticated.

Google Fonts

Wir binden die Schriftarten (“Google Fonts”) des Anbieters Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, ein. Datenschutzerklärung: https://www.google.com/policies/privacy/, Opt-Out: https://adssettings.google.com/authenticated.

Google ReCaptcha

Wir binden die Funktion zur Erkennung von Bots, z.B. bei Eingaben in Onlineformularen (“ReCaptcha”) des Anbieters Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, ein. Datenschutzerklärung: https://www.google.com/policies/privacy/, Opt-Out: https://adssettings.google.com/authenticated.

Google Maps

Wir binden die Landkarten des Dienstes “Google Maps” des Anbieters Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, ein. Zu den verarbeiteten Daten können insbesondere IP-Adressen und Standortdaten der Nutzer gehören, die jedoch nicht ohne deren Einwilligung (im Regelfall im Rahmen der Einstellungen ihrer Mobilgeräte vollzogen), erhoben werden. Die Daten können in den USA verarbeitet werden. Datenschutzerklärung: https://www.google.com/policies/privacy/, Opt-Out: https://adssettings.google.com/authenticated.

Verwendung von Facebook Social Plugins

Wir nutzen auf Grundlage unserer berechtigten Interessen (d.h. Interesse an der Analyse, Optimierung und wirtschaftlichem Betrieb unseres Onlineangebotes im Sinne des Art. 6 Abs. 1 lit. f. DSGVO) Social Plugins (“Plugins”) des sozialen Netzwerkes facebook.com, welches von der Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland betrieben wird (“Facebook”). Hierzu können z.B. Inhalte wie Bilder, Videos oder Texte und Schaltflächen gehören, mit denen Nutzer Inhalte dieses Onlineangebotes innerhalb von Facebook teilen können. Die Liste und das Aussehen der Facebook Social Plugins kann hier eingesehen werden: https://developers.facebook.com/docs/plugins/. Facebook ist unter dem Privacy-Shield-Abkommen zertifiziert und bietet hierdurch eine Garantie, das europäische Datenschutzrecht einzuhalten (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active). Wenn ein Nutzer eine Funktion dieses Onlineangebotes aufruft, die ein solches Plugin enthält, baut sein Gerät eine direkte Verbindung mit den Servern von Facebook auf. Der Inhalt des Plugins wird von Facebook direkt an das Gerät des Nutzers übermittelt und von diesem in das Onlineangebot eingebunden. Dabei können aus den verarbeiteten Daten Nutzungsprofile der Nutzer erstellt werden. Wir haben daher keinen Einfluss auf den Umfang der Daten, die Facebook mit Hilfe dieses Plugins erhebt und informiert die Nutzer daher entsprechend unserem Kenntnisstand. Durch die Einbindung der Plugins erhält Facebook die Information, dass ein Nutzer die entsprechende Seite des Onlineangebotes aufgerufen hat. Ist der Nutzer bei Facebook eingeloggt, kann Facebook den Besuch seinem Facebook-Konto zuordnen. Wenn Nutzer mit den Plugins interagieren, zum Beispiel den Like Button betätigen oder einen Kommentar abgeben, wird die entsprechende Information von Ihrem Gerät direkt an Facebook übermittelt und dort gespeichert. Falls ein Nutzer kein Mitglied von Facebook ist, besteht trotzdem die Möglichkeit, dass Facebook seine IP-Adresse in Erfahrung bringt und speichert. Laut Facebook wird in Deutschland nur eine anonymisierte IP-Adresse gespeichert. Zweck und Umfang der Datenerhebung und die weitere Verarbeitung und Nutzung der Daten durch Facebook sowie die diesbezüglichen Rechte und Einstellungsmöglichkeiten zum Schutz der Privatsphäre der Nutzer, können diese den Datenschutzhinweisen von Facebook entnehmen: https://www.facebook.com/about/privacy/. Wenn ein Nutzer Facebookmitglied ist und nicht möchte, dass Facebook über dieses Onlineangebot Daten über ihn sammelt und mit seinen bei Facebook gespeicherten Mitgliedsdaten verknüpft, muss er sich vor der Nutzung unseres Onlineangebotes bei Facebook ausloggen und seine Cookies löschen. Weitere Einstellungen und Widersprüche zur Nutzung von Daten für Werbezwecke, sind innerhalb der Facebook-Profileinstellungen möglich: https://www.facebook.com/settings?tab=ads  oder über die US-amerikanische Seite http://www.aboutads.info/choices/  oder die EU-Seite http://www.youronlinechoices.com/. Die Einstellungen erfolgen plattformunabhängig, d.h. sie werden für alle Geräte, wie Desktopcomputer oder mobile Geräte übernommen.

Twitter

Innerhalb unseres Onlineangebotes können Funktionen und Inhalte des Dienstes Twitter, angeboten durch die Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA, eingebunden werden. Hierzu können z.B. Inhalte wie Bilder, Videos oder Texte und Schaltflächen gehören, mit denen Nutzer Inhalte dieses Onlineangebotes innerhalb von Twitter teilen können. Sofern die Nutzer Mitglieder der Plattform Twitter sind, kann Twitter den Aufruf der o.g. Inhalte und Funktionen den dortigen Profilen der Nutzer zuordnen. Twitter ist unter dem Privacy-Shield-Abkommen zertifiziert und bietet hierdurch eine Garantie, das europäische Datenschutzrecht einzuhalten (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TORzAAO&status=Active). Datenschutzerklärung: https://twitter.com/de/privacy, Opt-Out: https://twitter.com/personalization.

Instagram

Innerhalb unseres Onlineangebotes können Funktionen und Inhalte des Dienstes Instagram, angeboten durch die Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, USA, eingebunden werden. Hierzu können z.B. Inhalte wie Bilder, Videos oder Texte und Schaltflächen gehören, mit denen Nutzer Inhalte dieses Onlineangebotes innerhalb von Instagram teilen können. Sofern die Nutzer Mitglieder der Plattform Instagram sind, kann Instagram den Aufruf der o.g. Inhalte und Funktionen den dortigen Profilen der Nutzer zuordnen. Datenschutzerklärung von Instagram: http://instagram.com/about/legal/privacy/.

Pinterest

Innerhalb unseres Onlineangebotes können Funktionen und Inhalte des Dienstes Pinterest, angeboten durch die Pinterest Inc., 635 High Street, Palo Alto, CA, 94301, USA, eingebunden werden. Hierzu können z.B. Inhalte wie Bilder, Videos oder Texte und Schaltflächen gehören, mit denen Nutzer Inhalte dieses Onlineangebotes innerhalb von Pinterest teilen können. Sofern die Nutzer Mitglieder der Plattform Pinterest sind, kann Pinterest den Aufruf der o.g. Inhalte und Funktionen den dortigen Profilen der Nutzer zuordnen. Datenschutzerklärung von Pinterest: https://about.pinterest.com/de/privacy-policy.

Google+

Innerhalb unseres Onlineangebotes können Funktionen und Inhalte der Plattform Google+, angeboten durch die Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“), eingebunden werden. Hierzu können z.B. Inhalte wie Bilder, Videos oder Texte und Schaltflächen gehören, mit denen Nutzer Inhalte dieses Onlineangebotes innerhalb von Google teilen können. Sofern die Nutzer Mitglieder der Plattform Google+ sind, kann Google den Aufruf der o.g. Inhalte und Funktionen den dortigen Profilen der Nutzer zuordnen. Google ist unter dem Privacy-Shield-Abkommen zertifiziert und bietet hierdurch eine Garantie, das europäische Datenschutzrecht einzuhalten (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active). Weitere Informationen zur Datennutzung durch Google, Einstellungs- und Widerspruchsmöglichkeiten, erfahren Sie in der Datenschutzerklärung von Google (https://policies.google.com/technologies/ads) sowie in den Einstellungen für die Darstellung von Werbeeinblendungen durch Google (https://adssettings.google.com/authenticated).

LinkedIn

Innerhalb unseres Onlineangebotes können Funktionen und Inhalte des Dienstes LinkedIn, angeboten durch die LinkedIn Ireland Unlimited Company Wilton Place, Dublin 2, Irland, eingebunden werden. Hierzu können z.B. Inhalte wie Bilder, Videos oder Texte und Schaltflächen gehören, mit denen Nutzer Inhalte dieses Onlineangebotes innerhalb von LinkedIn teilen können. Sofern die Nutzer Mitglieder der Plattform LinkedIn sind, kann LinkedIn den Aufruf der o.g. Inhalte und Funktionen den dortigen Profilen der Nutzer zuordnen. Datenschutzerklärung von LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.. LinkedIn ist unter dem Privacy-Shield-Abkommen zertifiziert und bietet hierdurch eine Garantie, das europäische Datenschutzrecht einzuhalten (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000L0UZAA0&status=Active). Datenschutzerklärung: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy, Opt-Out: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out.

Erstellt mit Datenschutz-Generator.de von RA Dr. Thomas Schwenke