Rusija Je Evropska Zemlja

Vladimir Kantor

11,99

Sa PDV-om. Plus troškovi slanja.

  • Besplatna dostava u AT&DE od €30
  • Nema skrivenih troškova kao što su carina, uvoz itd.

U trenutku nema na zalihama
Naši dobavljači (distributeri/izdavači) navode sledeći datum isporuke:
Dostupno za isporuku za 2-3 nedelje
Otprilike stiže: 17.10. - 26.10.
Proizvod se poručuje kod naših dobavljača u trenutku kada ga kupite na našem sajtu. Nažalost, dešava se da naši dobavljači ne mogu da ispune navedeni rok isporuke. Ukoliko naši dobavljači ne ispune naznačeno vreme isporuke, vraćamo vam novac za neisporučene proizvode bez Vašeg zahteva.

RUSIJA JE EVROPSKA ZEMLJA
Rusija Je Evropska Zemlja

11,99

Šifra proizvoda: 987-1-128547 Кategorije: ,

Vla­di­mir Kan­tor je knji­žev­nik i dok­tor fi­lo­zof­skih na­u­ka, pro­fe­sor na Uni­ver­zi­te­tu za lin­gvi­sti­ku u Mo­skvi. Je­dan je od ured­ni­ka ča­so­pi­sa Вопросси философии (Fi­lo­zof­ska pi­ta­nja). Član je Sa­ve­za pi­sa­ca Ru­si­je, do­bit­nik na­gra­de “Hajn­rih Bel” za 1992. go­di­nu. Naj­va­žni­ja de­la: Рус­ская эсте­ти­ка вто­рой по­ло­ви­ны XIX ве­ка и общ­е­ствен­ная бо­рь­ба (1978), “Бра­тья Ка­ра­ма­зо­вы” Ф. М. До­сто­ев­ско­го (1983), Два до­ма и окрест­но­сти (1985), Кро­ко­дил (1990), Исто­ри­че­ская справ­ка (1990), Кре­пость (1995), По­езд Кё­льн-Мо­сква (1996), Фе­но­мен рус­ско­го евро­пе­й­ца (1999). Knji­ga Ru­si­ja je evrop­ska ze­mlja je pr­va Kan­to­ro­va knji­ga pre­ve­de­na na naš je­zik.

Po­red pred­go­vo­ra “Ju­go­slo­ven­skom či­ta­o­cu,knji­ga sa­dži sle­de­ća po­gla­vlja: 1.Za­pad­njaš­tvo kao pro­blem “ru­skog pu­ta”, 2. Sti­hi­ja i ci­vi­li­za­ci­ja: dva fak­to­ra “ru­ske sud­bi­ne”, 3. Ra li je Ru­si­ja is­to­ij­ska ze­mlja?, 4. Slo­bo­da ili sa­mo­vo­lja, 5. Na­si­lje i ci­vi­li­za­cij­ski ne­u­spe­si u Ru­si­ji, 6. O nu­žno­sti bi­ro­kra­ti­je kod nas, 7. De­mo­kra­ti­ja kao isto­rij­ski pro­blem ru­si­je i 8. Da li se me­nja ru­ski men­ta­li­tet.

11,99

Sa PDV-om. Plus troškovi slanja.

  • Besplatna dostava u AT&DE od €30
  • Nema skrivenih troškova kao što su carina, uvoz itd.

U trenutku nema na zalihama
Naši dobavljači (distributeri/izdavači) navode sledeći datum isporuke:
Dostupno za isporuku za 2-3 nedelje
Otprilike stiže: 17.10. - 26.10.
Proizvod se poručuje kod naših dobavljača u trenutku kada ga kupite na našem sajtu. Nažalost, dešava se da naši dobavljači ne mogu da ispune navedeni rok isporuke. Ukoliko naši dobavljači ne ispune naznačeno vreme isporuke, vraćamo vam novac za neisporučene proizvode bez Vašeg zahteva.

RUSIJA JE EVROPSKA ZEMLJA
Rusija Je Evropska Zemlja

11,99

Šifra proizvoda: 987-1-128547 Кategorije: ,
Strana

286

Pismo
Povez
Jezik
Godina

2001

Šifra proizvoda

987-1-128547

Кategorije

Recenzije

Još nema komentara.

Budite prvi koji će napisati recenziju za „Rusija Je Evropska Zemlja“