Menadžment I Kreativnost

Kris Bilton

21,99

Sa PDV-om

Plus troškovi slanja
Besplatna dostava od €29

U trenutku nema na zalihama
Naši dobavljači (distributeri/izdavači) navode sledeći datum isporuke:
Dostupno za isporuku za 2-3 nedelje
Otprilike stiže: 27.12. - 4.1.
Proizvod se poručuje kod naših dobavljača u trenutku kada ga kupite na našem sajtu. Nažalost, dešava se da naši dobavljači ne mogu da ispune navedeni rok isporuke. Ukoliko naši dobavljači ne ispune naznačeno vreme isporuke, vraćamo vam novac za neisporučene proizvode bez Vašeg zahteva.

Menadžment i kreativnost
Menadžment I Kreativnost

21,99

Autor u ovoj knji­zi pre­i­spi­tu­je ste­re­o­tip­no vi­đe­nje o su­protsta­vlje­no­sti kre­a­ti­va­ca i bi­ro­kra­ta. Kre­a­tiv­nost se, sma­tra autor, ne svo­di sa­mo na spon­ta­no ot­kri­va­nje i in­spi­ra­ci­ju, ona je ta­ko­đe sa­mo­sve­sni, na­me­rom upra­vljen pro­ces. Shod­no to­me, me­na­žment ni­je ob­li­ko­van is­klju­či­vo ra­ci­o­nal­nim pro­ce­si­ma, već uklju­ču­je i uvid, in­tu­i­ci­ju, kre­a­tiv­nost i ri­zik. Bil­to­no­vo na­sto­ja­nje da una­pre­di raz­u­me­va­nje od­no­sa me­nadž­men­ta kre­a­tiv­no­sti i kre­a­tiv­nih pri­stu­pa me­nadž­men­tu te­me­lji se na ra­du te­o­re­ti­ča­ra me­nadž­men­ta i te­o­re­ti­ča­ra kre­a­tiv­no­sti, kao i na prak­tič­nom is­ku­stvu po­je­di­na­ca za­po­sle­nih u kre­a­tiv­nim in­du­stri­ja­ma. Nje­gov rad nas usme­ra­va ka ši­rem raz­ma­tra­nju re­le­vant­no­sti kre­a­tiv­nih pro­ce­sa i struk­tu­ra u okol­no­sti­ma no­ve, kre­a­tiv­ne eko­no­mi­je. Me­nadž­ment i kre­a­tiv­nost za­pra­vo do­ka­zu­je glav­nu te­zu: naj­bo­lji re­zul­ta­ti po­sti­žu se u su­sre­tu sve­ta kre­a­tiv­no­sti i sve­ta bi­zni­sa. 

21,99

Sa PDV-om

Plus troškovi slanja
Besplatna dostava od €29

U trenutku nema na zalihama
Naši dobavljači (distributeri/izdavači) navode sledeći datum isporuke:
Dostupno za isporuku za 2-3 nedelje
Otprilike stiže: 27.12. - 4.1.
Proizvod se poručuje kod naših dobavljača u trenutku kada ga kupite na našem sajtu. Nažalost, dešava se da naši dobavljači ne mogu da ispune navedeni rok isporuke. Ukoliko naši dobavljači ne ispune naznačeno vreme isporuke, vraćamo vam novac za neisporučene proizvode bez Vašeg zahteva.

Menadžment i kreativnost
Menadžment I Kreativnost

21,99

ISBN

9788671023702

Format

14×21 cm

Strana

320

Pismo
Povez
Autor
Izdavač
Šifra proizvoda

987-1-18354

Recenzije

Još nema komentara.

Budite prvi koji će napisati recenziju za „Menadžment I Kreativnost“