Čitanje Svakodnevnice Xx Vek

Džo Moran

14,99

Sa PDV-om. Plus troškovi slanja.

  • Besplatna dostava u AT&DE od €30
  • Nema skrivenih troškova kao što su carina, uvoz itd.

U trenutku nema na zalihama
Naši dobavljači (distributeri/izdavači) navode sledeći datum isporuke:
Dostupno za isporuku za 2-3 nedelje
Otprilike stiže: 17.10. - 26.10.
Proizvod se poručuje kod naših dobavljača u trenutku kada ga kupite na našem sajtu. Nažalost, dešava se da naši dobavljači ne mogu da ispune navedeni rok isporuke. Ukoliko naši dobavljači ne ispune naznačeno vreme isporuke, vraćamo vam novac za neisporučene proizvode bez Vašeg zahteva.

ČITANJE SVAKODNEVNICE XX VEK
Čitanje Svakodnevnice Xx Vek

14,99

Šifra proizvoda: 987-1-128540 Кategorije: ,
Džo Mo­ran je prof­esor an­gli­sti­ke i ame­ri­ka­ni­sti­ke na univerzitetu Džon Murs (John Mo­o­res) u Li­ver­pu­lu. Nje­go­ve knji­ge su, pored ove, još: Star Aut­hors: Li­te­rary Ce­le­brity in Ame­ri­ca (2000) (Pisci kao zvezde: knji­žev­na sla­va u Ame­ri­ci) i In­ter­di­sci­pli­na­rity (2002) (In­ter­di­sci­pli­nar­nost). U ovoj knji­zi Mo­ra­nov cilj je pre­i­spi­ti­va­nje pred­sta­va o sva­ko­dnev­nom ži­vo­tu, koje vladaju u studijama kulture, tra­di­ci­o­nal­no usred­sre­đe­nih na pi­ta­nja ma­sov­ne kul­tu­re i po­tro­šač­kog na­či­na ži­vo­ta. On is­tra­žu­je ne­ke od naj­ma­nje ob­ra­đe­nih, naj­više za­ne­ma­re­nih,­ naj­ba­nal­ni­jih vi­do­va sva­kodnevne kul­tu­re, ka­kvi su ba­vlje­nje u kan­ce­la­ri­ji, pu­to­va­nje na po­sao, par­ki­ra­li­šta, auto­pu­te­vi, no­va na­se­lja i ma­sov­na pro­iz­vod­nja stam­be­nog pro­sto­ra. Moran po­ka­zu­je da nam ana­li­za na­vod­no “do­sad­nih” po­ja­va mo­že po­mo­ći da shva­ti­mo smi­sao kul­tur­nih i dru­štve­nih pro­me­na.

14,99

Sa PDV-om. Plus troškovi slanja.

  • Besplatna dostava u AT&DE od €30
  • Nema skrivenih troškova kao što su carina, uvoz itd.

U trenutku nema na zalihama
Naši dobavljači (distributeri/izdavači) navode sledeći datum isporuke:
Dostupno za isporuku za 2-3 nedelje
Otprilike stiže: 17.10. - 26.10.
Proizvod se poručuje kod naših dobavljača u trenutku kada ga kupite na našem sajtu. Nažalost, dešava se da naši dobavljači ne mogu da ispune navedeni rok isporuke. Ukoliko naši dobavljači ne ispune naznačeno vreme isporuke, vraćamo vam novac za neisporučene proizvode bez Vašeg zahteva.

ČITANJE SVAKODNEVNICE XX VEK
Čitanje Svakodnevnice Xx Vek

14,99

Šifra proizvoda: 987-1-128540 Кategorije: ,
Autor
Strana

352

Pismo
Povez
Jezik
Godina

2011

Šifra proizvoda

987-1-128540

Кategorije

Recenzije

Još nema komentara.

Budite prvi koji će napisati recenziju za „Čitanje Svakodnevnice Xx Vek“